Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009-2014

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014[1], zwanymi dalej „Funduszami norweskimi i EOG” jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, zwany dalej „Administratorem” lub „Ministrem”.

I. Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań: Krajowego Punktu Kontaktowego, Operatora Programu, Instytucji Certyfikującej.

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja obowiązków prawnych ciążących na Ministrze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO[2]), w związku z:

 • umową między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014[3] oraz Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014[4] i Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014[5];
 • umową między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu oraz Królestwem Norwegii w sprawie Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014[6] oraz Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014[7] i Regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014[8].

III. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej pięciu lat od przyjęcia przez instytucje reprezentujące Państwa Darczyńców raportu końcowego dla programu.

Po upływie ww. okresów dane osobowe będą podlegały archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach[9].

IV. Rodzaje przetwarzanych danych

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa i adres organizacji, numer telefonu, adres e-mail, nr PESEL.

Kategorie osób:

 • osoby uprawnione do podejmowania wiążących decyzji oraz do kontaktów roboczych ze strony instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, wnioskodawców, beneficjentów, dotacjobiorców i partnerów;
 • uczestnicy szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów, spotkań oraz odbiorców pomocy;
 • inne osoby, w związku z badaniem kwalifikowalności wydatków.

V. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wnioskowania o dofinansowanie, realizacji, rozliczenia programu, projektu bądź umowy w ramach Funduszy norweskich i EOG.

VI. Źródło pochodzenia danych

Osoby, których dane dotyczą, oraz inne źródła, w szczególności podmioty wskazane w kategoriach osób wymienione w pkt IV.

VII. Dostęp do danych

Dostęp do danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ponadto dane osobowe mogą być/ są powierzane lub udostępniane:

 • Państwom Darczyńcom i podmiotom wykonującym zadania po stronie tych Państw;
 • Ministerstwu Finansów a także podmiotom zaangażowanym w realizację Funduszy norweskich i EOG;
 • wykonawcom umów, w tym podmiotom świadczącym na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym, a także podmiotom pełniącym funkcje ekspertów, podmiotów prowadzących audyty, kontrole, szkolenia, wsparcie i ewaluacje;
 • organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa), w tym Głównemu Urzędowi Statystycznemu i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
  Realizując to prawo, możecie Państwo zwrócić się do Ministra z pytaniem m.in. o to czy Minister przetwarza Państwa dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, a także jaki jest cel przetwarzania, jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane.
  W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, możecie Państwo zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację.
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO
  Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.
  Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO
  Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest m.in. gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Ministra lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Żądanie realizacji praw wymienionych w lit. a-c należy przesłać, na adresy wskazane w pkt X. W korespondencji należy dodać dopisek: „Ochrona danych osobowych – Fundusze norweskie i EOG 2009-2014”.

IX. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

X. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa (poczta elektroniczna: IOD@mfipr.gov.pl).

Przypisy:

[1] Bezzwrotna pomoc zagraniczna przyznana przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami. Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem Więcej informacji znajduje się na stronie: eog.2009-2014.gov.pl

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1).

[3] Dz. Urz. UE. L Nr 291 z 9.11.2010, str. 10.

[4] Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 (M.P z 2011 r. Nr 81, poz. 822).

[5] Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 przyjęte przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgodnie z art. 8.8 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w dniu 11 lutego 2011 r., zmienione w dniu 15 grudnia 2011 r., 14 marca 2013 r., 1 lipca 2014 r., 10 czerwca 2015 r. oraz 4 lutego 2016 r., dostępne pod adresem: eog.2009-2014.gov.pl (PDF).

[6] Dz. Urz. UE. L Nr 291 z 9.11.2010, str. 4.

[7] Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014, pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii, (M.P. z 2011 r. Nr 81, poz. 820).

[8] Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 przyjęte przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG, zgodnie z art. 8.8 Protokołu 38b do Umowy o EOG w dniu 13 stycznia 2011 r. i zatwierdzone przez Stały Komitet Państw EFTA w dniu 18 stycznia 2011 r., zmienione w dniu 4 stycznia 2012 r., 14 marca 2013 r., 1 lipca 2014 r., 10 czerwca 2015 r. oraz 4 lutego 2016 r., dostępne pod adresem: eog.2009-2014.gov.pl (PDF)

[9] Dz.U. z 2020 r. poz. 164.