Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wybór projektów do dofinansowania w znacznej mierze odbywa się na podstawie konkursów (naborów wniosków). Konkursy ogłaszane są oddzielnie dla kazdego z programów (obszarów tematycznych).

Ogłaszanie naboru

Wnioskodawca może złożyć wniosek po ogłoszeniu naboru wniosków. Nabór wniosków jest ogłaszany przze operatora. Ogłoszenie o naborze wniosków zawiera m.in. następujące informacje:

  • dopuszczalna tematyka projektów
  • kwalifikowani wnioskodawcy
  • wielkość i poziom dofinansowania
  • kwalifikowalność wydatków
  • kryteria wyboru projektów
  • termin i miejsce składania wniosków
  • informacje na temat dokumentacji, którą należy załączyć do wniosku.

Ogłoszenie o naborze jest publikowane na stronie internetowej Operatora. Kontakty i strony internetowe Operatorów znajdują się w zakładce Kontakt.

Czas trwania naboru

Zgodnie z ogólnymi zasadami, nabór wniosków musi trwać minimum dwa miesiące. Termin ten może być dłuższy. Dla każdego z programów czas trwania naboru zostanie ustalony indywidualnie. Czas trwania naboru jest podany w ogłoszeniu o naborze.

Ocena wniosków

Za ocenę wniosków odpowiada Operator programu (operator czuwa też nad prawidłową realizacją projektu po przyznaniu dofinansowania).

Operator dokonuje oceny wniosków pod kątem ich zgodności z kryteriami administracyjnymi i kwalifikowalności. Każdy wniosek spełniający kryteria administracyjne i kwalifikowalności jest analizowany przez dwóch niezależnych i bezstronnych ekspertów wskazywanych przez Operatora. W przypadku programów: Różnorodność w kulturze, Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, jeden z ekspertów mianowany jest przez Operatora Programu, a drugi przez partnera programu z krajów darczyńców.

Po zakończeniu oceny wniosków, Operator przesyła Komitetowi ds. Wyboru Projektów listę projektów ocenionych. Po zakończeniu oceny wniosków, Operator sporządza listę rankingową i przekazuje ją  pod obrady Komitetu ds. Wyboru Projektów.

Komitet ds. Wyboru projektów jest powoływany oddzielnie dla każdego programu. W Komitecie zasiadają eksperci w danej dziedzinie (np. eksperci od ochrony środowiska). W programach partnerskich z darczyńcami do udziału w posiedzeniach Komitetu w charakterze doradców zapraszany jest partner programu z państw-darczyńców. Do zadań komitetu należy:

  • przed naborem wniosków: zatwierdzenie - zaproponowanych przez Operatora - kryteriów oceny formalnej i merytoryczno-technicznej, na podstawie których będzie oceniany wniosek aplikacyjny
  • po naborze wniosków: rekomendowanie projektów do dofinansowania oraz listy projektów rezerwowych.

Komitet ds. Wyboru Projektów dokonuje przeglądu listy rankingowej projektów. W uzasadnionych przypadkach może ja zmodyfikować.

Ostatecznie, Komitet ds. Wyboru Projektów przedkłada operatorowi listę rekomendowanych projektów. Na podstawie rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów, podejmowana jest decyzja o dofinansowaniu wybranych projektów.