Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

 

Operator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Partnerstwo na poziomie programu:

  • Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Edukacji – SIU (Norwegian Centre for International Cooperation in Education
  • Islandzkie Centrum Badań – RANNIS (Icelandic Centre for Research)
  • Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego – AIBA – w Liechtensteinie (National Agency for International Education Affairs)

Wartość programu z funduszy EOG oraz z funduszy norweskich: 15 000 000 euro

Cele i obszary wsparcia

Celem Funduszu będzie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy poprzez:

  • zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami,
  • rozszerzenie oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji (na poziomie szkolnictwa: podstawowego, wyższego, zawodowego oraz osób dorosłych) w Polsce oraz na obszarze państw-darczyńców.

W programie będą realizowane projekty wybrane w sześciu konkursach ogłaszanych w ramach czterech działań:

 

Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Celem tego działania jest wspieranie wymiany studentów oraz pracowników szkół wyższych między instytucjami edukacyjnymi w Polsce oraz w państwach-darczyńcach: Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

Uprawnieni beneficjenci
Wnioski mogą składać uczelnie posiadające Kartę Uczelni Erasmusa.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie jest wymagane.

Wartość i poziom dofinansowania projektu
Miesięczne stypendia dofinansowanie kosztów utrzymania dla studentów: minimalnie 600 euro – maksymalnie 1 200 euro. Dodatkowo 500 euro na dofinansowanie kosztów podróży i ubezpieczenia.

Grant dlapracowników szkół wyższych: 250 euro/dzień, 1250 euro/tydzień, 2100 euro/miesiąc. Dodatkowo 500 euro na dofinansowanie kosztów podróży i ubezpieczenia.
Poziom dofinansowania: do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Czas trwania projektu: do 15 miesięcy.

Nabory wniosków: planuje się organizację 3 konkursów w latach 2013, 2014 oraz 2015.

 

Działanie II Wizyty Przygotowawcze

Celem tego działania jest wspieranie tworzenia i rozwoju współpracy pomiędzy instytucjami z Polski oraz państw-darczyńców z myślą o przyszłej współpracy, zwłaszcza w kontekście składania wniosków w ramach działań objętych przez Fundusz.

Uprawnieni beneficjenci
O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje z sektora edukacji formalnej z Polski i instytucje z państw-darczyńców.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie jest wymagane.

Wartość i poziom dofinansowania projektu
Dofinansowanie obejmuje dofinansowanie kosztów podróży oraz ubezpieczenia w kwocie do 500 euro oraz kosztów utrzymania 250 euro dziennie.
Poziom dofinansowania: do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Czas trwania wizyty: do 5 dni roboczych.

Nabór wniosków: konkurs zostanie ogłoszony jesienią 2012 r.

 

Działanie III Współpraca Instytucjonalna

Działanie wspiera dwustronne lub wielostronne projekty, mające na celu realizację wspólnych (polskich i instytucji z państw-darczyńców) inicjatyw na wszystkich poziomach edukacji (np. rozwoju nowych narzędzi i metod nauczania, projektów szkolnych, seminariów, konferencji, publikacji itp.)

Uprawnieni beneficjenci
Beneficjentami mogą być wszystkie szkoły i instytucje zaangażowane w edukację formalną.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie jest wymagane.

Wartość i poziom dofinansowania projektu
Kwota grantu: od 20 000 euro do 100 000 euro.
Poziom dofinansowania: do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Czas trwania projektu: do 2 lat.

Nabór wniosków: planuje się organizację jednego konkursu w 2013 r.

 

Działanie IV Rozwój Polskich Uczelni

Działanie wspiera projekty mające na celu poprawę nauczania i kształcenia na polskich uczelniach oraz prowadzące do umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych.

Uprawnieni beneficjenci
Beneficjantami mogą być polskie szkoły wyższe.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane.

Wartość i poziom dofinansowania projektu
Kwota grantu: od 20 000 euro do 250 000 euro.
Poziom dofinansowania: do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Czas trwania projektu: od 1 roku do 3 lat.

Nabór wniosków: planuje się organizację jednego konkursu w 2013 r.

Więcej informacji


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Wizyty Przygotowawcze
Magdalena Gessel
tel. 22 46 31 472
e-mail: magdalena.gessel@frse.org.pl 

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych
Magdalena Gessel
tel. 22 46 31 472
e-mail: magdalena.gessel@frse.org.pl 

Współpraca Instytucjonalna
Sylwia Iżyniec
tel. 22 46 31 473
e-mail: sylwia.izyniec@frse.org.pl 

Rozwój Polskich Uczelni
Sylwia Iżyniec
tel. 22 46 31 473
e-mail: sylwia.izyniec@frse.org.pl

 

Operator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerstwo na poziomie programu: Norweska Rada Badań (Norwegian Research Council)

Wartość programu z funduszy norweskich: 62 830 000 euro

Cele i obszary wsparcia

Celem programu jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych oraz propagowanie współpracy bilateralnej poprzez popularyzację i wsparcie badań naukowych.

Sposób wyłaniania projektów

W programie będą realizowane projekty wybrane w ramach otwartego naboru wniosków oraz w ramach naboru w Funduszu Małych Grantów.

Obszary priorytetowe programu zakładają finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu:

  • ochrony środowiska,
  • zmian klimatycznych, w tym badań polarnych,
  • zdrowia,
  • nauk społecznych z uwzględnieniem tematyki migracji,
  • promowania równości płci oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Program będzie ukierunkowany na wzmacnianie współpracy dwustronnej między Polską a Norwegią. Mechanizmem intensyfikującym współpracę będzie m.in. komponent mobilnościowy umożliwiający polskim i norweskim partnerom projektów B+R skorzystanie z doświadczenia oraz infrastruktury badawczej partnera.

Ponadto, kwota ponad 2 300 000 euro zostanie przeznaczona na Fundusz Małych Grantów, który wesprze projekty badawcze realizowane przez kobiety w najmniej sfeminizowanym obszarze nauk technicznych. Dzięki temu kobiety będą miały możliwość wzmocnienia kompetencji oraz dorobku uprawniającego do uzyskania stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora.

Zasadniczym kryterium oceny w odniesieniu do wszystkich obszarów tematycznych będzie wartość naukowa projektu oraz dodatkowo – dla projektów o charakterze aplikacyjnym – innowacyjność rozwiązania.

Otwarty nabór wniosków

Uprawnieni beneficjenci

Jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

Wartość i poziom dofinansowania projektu

Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 150 000 euro, maksymalna zaś 1 000 000 euro.

Poziom dofinansowania może wynosić do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców

Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie jest wymagane.

 

Nabór w ramach Funduszu Małych Grantów

Uprawnieni beneficjenci

Doktorantki oraz pracownice sektora nauki prowadzące badania w najmniej sfeminizowanym obszarze nauk technicznych.

Wartość i poziom dofinansowania projektu

W przypadku Funduszu Małych Grantów wartość dofinansowania zawiera się w przedziale od 50 000 do 100 000 euro.

Poziom dofinansowania może wynosić do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców

Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane.

Więcej informacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Anna Fastyntel: +48 22 39 07 324
e-mail: anna.fastyn@ncbr.gov.pl

Agnieszka Ratajczak
tel: +48 22 39 07 147
e-mail: agnieszka.ratajczak@ncbr.gov.pl

Maciej Jędrzejek
tel: +48 22 39 07 160

Hanna Sroczyńska
tel: +48 22 39 07 123