Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych - Obywatele dla Demokracji

PROGRAM ZAKOŃCZONY

Wdrażanie programu: Zgodnie z decyzją Biura Mechanizmów Finansowych wdrażanie Funduszu w Polsce zostało powierzone Fundacji im. Stefana Batorego, która realizuje to przedsięwzięcie w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Wartość programu z funduszy EOG: 37 000 000 euro

Cele programu

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ma na celu wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie jego udziału w budowanie sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju.

Sposób wyłaniania projektów:

Dotacje udzielane były na projekty tematyczne, projekty systemowe i na współpracę dwustronną.

Projekty tematyczne są realizowane w pięciu obszarach:

  • Partycypacja publiczna;
  • Kontrola obywatelska;
  • Zwalczanie dyskryminacji;
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu;
  • Dzieci i młodzież.

Wysokość dotacji w przypadku projektów tematycznych: od 50 tys. do 250 tys. zł (dla projektów realizowanych samodzielnie) i do 350 tys. zł (dla projektów realizowanych w partnerstwie).

Projekty systemowe dotyczyły następujących obszarów:

  • Otoczenie prawne;
  • Misja i standardy;
  • Informacja i komunikacja;
  • Źródła finansowania;
  • Problemy „branżowe”.

Kwota dofinansowania projektów systemowych: od 300 tys. do 1,5 mln zł (dla projektów realizowanych samodzielnie) i do 2 mln zł (dla projektów realizowanych w partnerstwie).

Współpraca dwustronna

Dotacje na przygotowanie dwustronnych projektów partnerskich (do 50 tys. zł) lub na rozszerzenie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej (do 65 tys. zł).

Nabory wniosków

Przewidziano 3 edycje konkursów na projekty tematyczne i jedną na projekty systemowe. Wnioski na projekty dotyczące współpracy dwustronnej składane są na bieżąco. Szczegóły dotyczące naborów znajdują się na stronie internetowej programu.

Uprawnieni beneficjenci

O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, które spełniające kryteria określone przez Fundacje im. Stefana Batorego.

Wartość i poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wyniesie do 90 proc. kosztów całkowitych projektu.

 

Informacje o programie: www.ngofund.org.pl