Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Operator: Fundusz działa w 12 państwach beneficjentach i jest zarządzany przez wspólnego operatora – norweską instytucję Innovation Norway.

Wartość programu z funduszy norweskich: 3 112 000 euro

Cel i obszary wsparcia

Celem programu jest promowanie dialogu społecznego dotyczącego kwestii godnej pracy i poprawa współpracy trójstronnej pomiędzy organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i władzą publiczną we wspieraniu sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

W efekcie planuje się osiągnąć:

  • udoskonalenie struktury oraz praktyki dialogu społecznego i trójstronnego,
  • udoskonalone rozumienie korzyści płynących z godnej pracy.

Sposób wyłonienia projektów

W programie będą realizowane projekty wybrane w ramach otwartego naboru wniosków.

Typy inicjatyw:

  • szkolenia i wzmacnianie kompetencji dla tworzenia i działania struktur dialogu społecznego,
  • przedsięwzięcia mające na celu promowanie dialogu trójstronnego i godnej pracy, jak również inicjatyw z zakresu dialogu dwustronnego w ramach branż i sektorów,
  • inicjatywy wzmacniające równowagę pomiędzy życiem i pracą zawodową (work-life balance) i przeciwdziałające dyskryminacji w miejscu pracy,
  • przedsięwzięcia w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska w miejscu pracy,
  • inicjatywy wzmacniające równość płci w miejscu pracy i zarządach firm,
  • działania informacyjne i wzmacniające świadomość oraz budowanie partnerstw pomiędzy partnerami społecznymi i organizacjami sektora publicznego i prywatnego, włączając w to organizacje pozarządowe,
  • działania partnerów społecznych promujące zatrudnienie, edukację, szkolenie, mieszkalnictwo, niedyskryminację, zwalczanie ubóstwa, zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę socjalną.

Nabory wniosków

W ramach programu w 2012 r. został przeprowadzony jeden nabór wniosków. Kwota dostępna w ramach konkursu wyniosła 3 065 320 euro. 20 polskich wnioskodawców złożyło projekty w konkursie.

Uprawnieni beneficjenci

Partnerzy społeczni, władze publiczne oraz organizacje władz publicznych, ustanowione jako podmioty prawne w państwach-beneficjentach oraz w Norwegii, regularnie podejmujące działania dotyczące godnej pracy i/lub współpracy trójstronnej.

Wartość i poziom dofinansowania projektu

Wartość dofinansowania projektu wynosi od 50 000 euro do 400 000 euro.
Poziom dofinansowania projektu wynosi do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców

Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie było wymagane.

Więcej informacji:

Innovation Norway

e-mail: decentwork@innovationnorway.no