Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Operator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerstwo na poziomie programu: Norweska Rada Sztuki (Arts Council Norway)

Wartość programu z funduszy EOG: 10 000 000 euro

Cele i obszary wsparcia

Program ma na celu rozwój kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymianę dobrych praktyk z tego obszaru pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami: Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.

Sposób wyłaniania projektów

W programie będą realizowane projekty wybrane w ramach otwartych naborów wniosków.

Realizowane projekty muszą wpisywać w następujące obszary tematyczne:

 • edukacja artystyczna i kulturalna,
 • dziedzictwo kulturowe,
 • muzyka i sztuki sceniczne,
 • sztuki plastyczne i wizualne.

Współfinansowane będą następujące typy działań:

 • organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych,
 • wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie m.in. sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych,
 • wspieranie współpracy szkół artystycznych i uczelni artystycznych,
 • współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik, dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego, zwalczania nielegalnego wywozu i wwozu oraz handlu skarbami kultury, zarządzania dziedzictwem narodowym,
 • współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów.

Nabory wniosków

W ramach programu zaplanowano dwa nabory wniosków. Około 70% alokacji (z puli środków przeznaczonych realizację projektów, w tym dotyczących współpracy instytucjonalnej) zostanie przeznaczone na wsparcie dużych projektów, a 30% alokacji – na wsparcie małych projektów z zakresu wymiany kulturalnej.

Uprawnieni beneficjenci

 • państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje filmowe,
 • publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne,
 • uczelnie publiczne (w przypadku projektów realizowanych przez ich wydziały artystyczne oraz wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą),
 • archiwa państwowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • organizacje pozarządowe ze sfery kultury.

Wartość i poziom dofinansowania projektu

Małe projekty – wartość dofinansowania: od 50 000 euro do 150 000 euro.
Duże projekty – wartość dofinansowania: od 150 000 euro do 1 000 000 euro.
Poziom dofinansowania projektu: do 90 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców

Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie jest wymagane.

 

 

Operator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wartość programu z funduszy EOG: 70 000 000 euro

Cele i obszary wsparcia

Celem programu jest ochrona, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Program przyczyni się do osiągnięcia tego celu poprzez wsparcie nakierowane na projekty inwestycyjne z zakresu konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego (nieruchomego oraz ruchomego), dokumentowania historii kultury poprzez digitalizację zbiorów, jak również budowy i rozbudowy infrastruktury kultury o znacznym potencjale wpływu na rozwój społeczno-ekonomiczny.

W ramach programu współfinansowane będą następujące typy działań:

 • rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem (zakup wyposażenia może stanowić integralną część projektu),
 • budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury (zakup wyposażenia może stanowić integralną część projektu),
 • konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizualnych, w tym filmowych,
 • rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audio, audiowizualnych i filmowych oraz tworzenie wirtualnych instytucji kultury

5 proc. alokacji zostanie przeznaczone na realizację projektów z zakresu dokumentacji historii kultury, w tym mniejszości etnicznych i narodowych. W programie będą realizowane projekty wybrane w ramach otwartego naboru wniosków.

Sposób wyłaniania projektów

Przewiduje się jeden nabór wniosków w ramach programu. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków w ramach pierwszego naboru, operator uruchomi drugi nabór wniosków.

Uprawnieni beneficjenci

 • państwowe i samorządowe instytucje kultury,
 • publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne,
 • publiczne uczelnie wyższe,
 • archiwa państwowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • organizacje pozarządowe ze sfery kultury.

Wartość i poziom dofinansowania projektu

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosić będzie 1 000 000 euro. Maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosić 8 000 000 euro).
Poziom dofinansowania projektu wynosi do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców

Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane.