Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Oszczędzanie energii, odnawialne źródła

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Operator: Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość programu z funduszy EOG: 145 000 000 euro

Cele

Celami programu są: redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Sposób wyłonienia projektów

Projekty do dofinansowania będą wybrane w drodze otwartego naboru wniosku. Planuje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków.

Obszary wsparcia

W ramach programu planowane są następujące obszary wsparcia / obszary priorytetowe:

 • poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
 • wzrost świadomości społecznej i edukacja w zakresie efektywności energetycznej (wsparcie w ramach projektu predefiniowanego),
 • wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Rodzaje kwalifikowalnych projektów

 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania.
 2. Zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła dla ww. budynków użyteczności publicznej o mocy do 5 MW nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej, w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji / trigeneracji)*.

  Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych należy rozumieć:

   • kolektory słoneczne,
   • układy fotowoltaiczne,
   • instalacje do wykorzystania biogazu (z wyłączeniem produkcji tylko energii elektrycznej),
   • pompy ciepła,
   • instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych,
   • kotły na biomasę.
   • małe turbiny wiatrowe,
   • rekuperację ciepła.
 3. Projekty mające na celu modernizację węzłów cieplnych o łącznej mocy do 3 MW dla ww. budynków użyteczności publicznej.

Uprawnieni beneficjenci

Jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne, realizujące zadania publiczne.

Wartość i poziom dofinansowania projektu

Wartość dofinansowania projektu wynosi od 170 000 euro do 3 000 000 euro (wypłacana jako dofinansowanie za usunięcie 1 tony CO2/rok).

Poziom dofinansowania projektu wynosi do 80 proc. (faktyczna intensywnośc dofinansowania będzie uzależniona od redukcji lub uniknięcia emisji CO2).

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców

Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane.

Projekt predefiniowany

Planuje się realizację projektu predefiniowanego Działania edukacyjne i promocyjne w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, włączając ideę domów przyjaznych środowisku. Dofinansowanie projektu z funduszy EOG wynosi 1 213 375 euro. Projekt będzie realizowany przez Departament Informacji o Środowisku w Ministerstwie Środowiska.

Więcej informacji

Ministerstwo Środowiska 
tel. 22 57 92 213, 22 57 92 845
e-mail: mfeog@mos.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
tel. 22 45 90 130, 22 45 90 400
e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl

 


* Ciepło i energia elektryczna wytwarzane w wysokosprawnym skojarzeniu (wysokosprawna kogeneracja/trigeneracja) została zaliczone do tej samej kategorii co energia ze źródeł odnawialnych.