Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozstrzygnięcie naboru wniosków

14 października 2013 r. zakończyła się procedura wyboru projektów do dofinansowania w konkursie w ramach Programu Regionalnego EOG.

Spośród 85 złożonych projektów 83 wnioski poprawne formalnie podlegały ocenie merytorycznej. W wyniku oceny merytorycznej 63 projekty uzyskały co najmniej 60 proc. sumy punktów.

Z uwagi na ograniczoną alokację (7 401 548 euro) Decyzją Komitetu Wyboru Projektów dofinansowanie otrzymało 15 najwyżej punktowanych projektów.

Poniżej znajdą się listy: projektów dofinansowanych, projektów rezerwowych oraz projektów, które nie uzyskały 60 proc. punktów wymaganych, aby znaleźć się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Wnioskodawcy, których projektom przyznano dofinansowanie otrzymają informację o dokumentach niezbędnych do przygotowania i podpisania umów ws. dofinansowania projektu.

 

Zakończenie wstępnej oceny merytorycznej wniosków

21 sierpnia  2013 r. zakończyła się wstępna ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach Programu Regionalnego EOG, dokonana przez ekspertów zewnętrznych.

Wszyscy wnioskodawcy zostali poinformowani o wynikach całej procedury, w tym o indywidualnej ocenie ich wniosków. W związku z możliwymi odwołaniami od oceny merytorycznej, przewidzianymi w procedurze programu, ocena ta zostanie zakończona po rozpatrzeniu potencjalnych odwołań. Przewiduje się, że nastąpi to we wrześniu br.   

Z uwagi na ograniczoną alokację programu (7 401 548 euro) szacuje się, że na chwilę obecną dofinansowanie będzie mogło uzyskać ok. 15 projektów.


Zakończenie oceny formalnej złożonych wniosków

12 czerwca 2013 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego".

W wyniku powyższej oceny do następnego etapu, tj. oceny merytorycznej zakwalifikowały się 83 z 85 złożonych projektów.

Łączna wartość dofinansowania we wszystkich wnioskach, które przeszły ocenę formalną, wynosi 162 960 180 zł (39 119 543 euro), przy czym wartość konkursu wynosi ok. 30 809 683 zł (7 401 548 euro). 

W chwili obecnej rozpoczął się etap oceny merytorycznej, który potrwa prawdopodobnie do września br.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej z alokacjami  (XLS 65 KB)


Zakończenie naboru wniosków

19 kwietnia 2013 r. zakończył się otwarty nabór wniosków w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego".

W ramach tego konkursu złożono 85 projektów (lista złożonych i zarejestrowanych wniosków znajduje się poniżej). W chwili obecnej trwa ich ocena formalna. Po zakończeniu oceny formalnej o jej wyniku zostaną poinformowani wszyscy wnioskodawcy.

W dalszej kolejności, wnioski, które pomyślnie przejdą ocenę formalną, zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Lista wniosków złożonych w konkursie  (XLS 88 KB)

 

Ogłoszenie naboru

Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego zawiązane jest pomiędzy co najmniej dwoma jednostkami samorządu terytorialnego, z których przynajmniej jedna jest gminą miejską lub miejsko-wiejską. Gmina miejska lub miejsko-wiejska, powiat, stowarzyszenie JST, związek komunalny będzie liderem partnerstwa.  

W związku z powyższym wydłużeniu do 19 kwietnia 2013 r. ulega termin na składanie wniosków do Operatora (vide pkt 9.3-9.4 Regulaminu konkursu).

 
MINISTERSTWO ROZWOJU  REGIONALNEGO jako operator programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców na kwotę 7 401 548 euro.

Konkurs ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego lub organizacjami przedsiębiorców, w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru funkcjonalnego i rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów. Z uwagi na to, że problemy społeczne i ekonomiczne co do zasady przekraczają granice jednej jednostki samorządu terytorialnego, dla ich rozwiązywania celowa jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych lub obywateli z danego obszaru funkcjonalnego.

Udział w konkursie mogą wziąć jednostki samorządu terytorialnego działające w partnerstwie, przy czym będą to:

 • co najmniej dwie współpracujące jednostki samorządu terytorialnego, z których co najmniej jedna musi być miastem bądź gminą miejsko-wiejską,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, w którym co najmniej jeden członek jest miastem/gminą miejsko-wiejską (albo miastem i gminą),
 • związek komunalny, w którym co najmniej jeden członek jest miastem/ gminą miejsko-wiejską (albo miastem i gminą).

Projekty dotyczyć będą:

 1. opracowania zintegrowanych strategii rozwoju dla całego miejskiego obszaru funkcjonalnego w wymiarze ogólnym lub sektorowym;
 2. opracowanie planów operacyjnych stanowiących narzędzia do realizacji określonych w dokumentach strategicznych działań na terenie obszaru funkcjonalnego miasta lub na terenie kilku jednostek samorządu terytorialnego;
 3. przygotowania innych dokumentów, o ile ich konieczność wynika z wcześniejszych analiz i strategii.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach projektów powinien dotyczyć następujących zagadnień:

a. na poziomie strategii całościowych lub sektorowych
:

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • lokalny rynek pracy;
 • zadania oświatowo-edukacyjne (w szczególności analiza rynku pracy pod kątem potrzeb systemu edukacji na poziomie powiat/ gmina);
 • polityka mieszkaniowa jako sposób na rozwiązywanie problemów społecznych (funkcja socjalna) i gospodarczych (wzrost mobilności mieszkańców, zwiększenie inwestycji w infrastrukturę mieszkaniową);
 • kształtowanie przestrzeni publicznej, w tym rewitalizacja obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych;
 • problemy zmian demograficznych, w szczególności dostosowanie oferty miast do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej, kultury, rekreacji.

b. partycypacja społeczna – wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych; konsultowanie z partnerami prawa lokalnego, strategii i planów rozwoju gminy, umożliwienie wpływu partnerów na działania realizowane przez władze lokalne;

c. infrastruktura transportowa – rozwój infrastruktury miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, promocja transportu publicznego, usprawnienie systemów komunikacyjnych, problemy bezpieczeństwa publicznego – komunikacyjnego i innych wymiarów;

d. inne zagadnienia ważne dla rozwoju lokalnego danego obszaru zwłaszcza w zakresie 11 celów tematycznych  w ramach polityki spójności na lata 2014-2020.

 

Finansowanie projektów

Minimalna kwota wsparcia projektu wynosi 350 000 euro. Maksymalna kwota wsparcia projektu wynosi 550 000 euro. Wnioskodawca zobowiązany jest do współfinansowania projektu ze środków własnych w kwocie odpowiadającej co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Operator zastrzega sobie prawo do przyznania wsparcia w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty o jaką ubiega się Wnioskodawca, zgodnie z rekomendacjami ekspertów oceniających/ Komitetu ds. Wyboru Projektów.

Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu do 19 kwietnia 2013 roku, do godz. 16.00,osobiście lub wysłać pocztą bądź kurierem na adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Do dokumentów należy załączyć wersję elektroniczną wniosku oraz załączników w postaci pliku edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego (na płycie CD/DVD/pendrive)

Za datę złożenia wniosku uznawana jest data wpłynięcia do Kancelarii Głównej MRR, a w przypadku nadania pisma w placówce pocztowej lub przez kuriera decyduje data stempla pocztowego lub dowodu nadania.  Termin dostarczenia pisma nie może być jednak późniejszy niż 29 kwietnia 2013 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się w regulaminie konkursu, załączonym poniżej.

Dodatkowe pytania można zgłaszać faksem lub pocztą elektroniczną na niżej podany numer i adres, dopisując w temacie konkurs – zapytanie: regionalnyeog@mrr.gov.pl, faks: 22 273 89 13.

Związek Miast Polskich, w ramach projektu predefiniowanego, udziela dodatkowych informacji na temat konkursu oraz doradza przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. Więcej informacji na stronie Związku Miast Polskich

Pobierz pliki: