Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego


Operator Programu: Ministerstwo Rozwoju 

Wartość programu: 10 993 712 euro 

Środki z funduszy EOG: 9 544 500 euro

Współfinansowanie po stronie polskiej: 1 449 212 euro

Cel

Celem programu jest osiągniecie lepszej spójności społecznej i gospodarczej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy zarówno między samymi jednostkami samorządu terytorialnego (JST), jak i tymi jednostkami oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego czy przedsiębiorcami w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru czy rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów. 

Działania realizowane w ramach Programu

  • opracowanie zintegrowanych strategii rozwoju dla całego obszaru miejskiego (miasta wraz z jego obszarem funkcjonalnym) w wymiarze ogólnym lub sektorowym,
  • opracowanie planów operacyjnych

Powyższe działania powinny obejmować w sposób zintegrowany problemy/tematy, istotne dla samorządów i społeczności lokalnych, w szczególności:

  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
  • lokalny rynek pracy;
  • zadania oświatowo-edukacyjne;
  • politykę mieszkaniową jako sposób na rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych;
  • kształtowanie przestrzeni publicznej, w tym zwłaszcza rewitalizacja obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych;problemy zmian demograficznych, w szczególności dostosowanie „oferty” miast do cyklu życia człowieka;
  • partycypację społeczną – wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych;infrastrukturę transportową – rozwój infrastruktury miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;inne strategie / zagadnienia ważne dla rozwoju lokalnego danego obszaru.

Wyżej wskazane działania były wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: między gminami sąsiadującymi, gminami w podobnej sytuacji, partnerstwami w ramach aglomeracji (miasto centralne z miastami/ gminami wchodzącymi w skład obszaru funkcjonalnego); partnerstwami między różnymi szczeblami samorządu terytorialnego. Dopuszczalne były również partnerstwa międzysektorowe.

Projekt predefiniowany

W ramach programu zrealizowany został projekt predefiniowany pt. "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego", który służył przygotowaniu potencjalnych beneficjentów do aplikowania w konkursie otwartym i realizacji projektów. Projekt predefiniowany był wdrażany w partnerstwie między Związkiem Miast Polskich a Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych w Norwegii. Ponadto, Związek Miast Polskich zrealizował niektóre zadania w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP.

Uprawnieni beneficjenci 

Beneficjentami programu były jednostki samorządu terytorialnego. Wymagane było, by beneficjent zawiązał partnerstwo z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub dodatkowo z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego czy przedsiębiorcami. Do zawiązania partnerstwa były niezbędne co najmniej 2 jednostki samorządu terytorialnego, z których przynajmniej jedna była miastem lub gminą miejsko-wiejską. Możliwe jest również realizowanie projektów w partnerstwie z jednostkami samorządowymi z krajów-darczyńców. Więcej informacji nt. współpracy z partnerami z krajów - darczyńców (PDF 53 KB) 

Kwota dotacji w ramach konkursu otwartego wynosiła od 350 tys. do 550 tys. euro.

Fazy wdrażania programu i nabór wniosków

Program był realizowany w dwóch etapach:

I etap

Realizacja projektu predefiniowanego w celu podniesienia kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Cel ten został osiągnięty poprzez następujące działania: szkolenia, konsultacje, doradztwo czy wizyty studyjne, zapewnienie wymiany doświadczeń pomiędzy JST, pomoc w przygotowaniu wniosków składanych w konkursie otwartym.Realizacja projektu predefiniowanego rozpoczęła się w czerwcu 2012 roku, a zaczkończyła w październiku 2016 roku.

II etap

Konkurs otwarty – konkurs był organizowany w I i II kwartale 2013 r. 

Kontakt

Operator Programu:
Departament Programów Pomocowych
Ministerstwo Rozwoju 
pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Sekretariat: tel. 22 273 78 02 lub 22 273 78 03
fax: 22 273 89 13
e-mail: regionalnyeog@mr.gov.pl