Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego realizowanych jest łącznie 16 projektów. Jeden predefiniowany i 15 wybranych w drodze otwartego naboru. Poniżej można znaleźć podstawowe informacje na temat każdego z projektów. 

Projekt predefiniowany pn.: Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego

"Projekt realizowany we współpracy Ministerstwa Rozwoju oraz krajowych organizacji samorządowych i partnera norweskiego, był jednym z ważniejszych narzędzi wdrażania podejścia terytorialnego w polskiej polityce rozwoju, obok powstania i działania ZIT-ów miast wojewódzkich i subregionalnych. Dzięki temu działaniu szeroko promowaliśmy przedsięwzięcia inicjowane i prowadzone przez partnerstwa międzysamorządowe i międzysektorowe w miejskich obszarach funkcjonalnych. Mamy satysfakcję, że duża część  przedsięwzięć inwestycyjnych opracowanych w tych partnerstwach jest już realizowana, bądź ma zagwarantowane finansowanie. Zatem ograniczona inwestycja ze środków norweskich przełoży się na przygotowanie inwestycji wartych setki milionów złotych. Ale uważamy, ze obok tych twardych rezultatów - jednym z najważniejszych sukcesów tego przedsięwzięcia jest ostateczne przełamanie obaw przed współpracą i wykształcenie umiejętności godzenia interesów oraz praktycznej koordynacji działań między samorządami. Szczególnie cieszy nas to, że obok liderów samorządowych także średnia kadra urzędników  w miastach zaangażowanych w projekt nawiązała stałe poziome kontakty i realnie koordynuje działania. Jest to w warunkach polskich duże osiągniecie, a dobre przykłady norweskie były w tym zakresie ważną inspiracją."

Tomasz Potkański, Kierownik projektu z ramienia Związku Miast Polskich

 Sesja dyskusyjna podczas jednej z  konferencji regionalnych. Toruń, marzec 2016 r.

 Przyznanie nagród w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania – Razem dla rozwoju”. Wyłoniono w nim 12 laureatów i wyróżnionych spośród 27 praktyk zgłoszonych przez partnerstwa samorządowe i sektorowe.

 

Okres realizacji projektu:  27.07.2012 - 31.10.2016

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 27.07.2012 

Wartość projektu: 10 622 115 zł

Lider projektu:  Związek Miast Polskich

Partnerzy: Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych

Strona projektu: www.partnerstwa.jst.org.pl  

Cel projektu: wzmocnienie kompetencji polskich JST do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej poprzez pomoc doradczą, rozwój wiedzy i umiejętności współpracy w ramach lokalnych partnerstw, a także wypracowanie i upowszechnienie metod i narzędzi współpracy.

Rezultaty Projektu:  Projekt predefiniowany miał na celu wsparcie merytoryczne partnerstw międzysamorządowych i międzysektorowych ubiegających się o dotacje Ministerstwa Rozwoju ze środków EOG, a następnie doradztwo tych partnerstw, które je otrzymały - na etapie wdrażania projektów. Zespół projektu opracował model współpracy międzysamorządowej wraz z towarzyszącymi mu narzędziami wspierającymi współdziałanie różnorodnych podmiotów oraz prawidłowe planowanie finansowe. Ponadto zespół projektu zidentyfikował występujące w systemie prawnym bariery dla współpracy w partnerstwach i przygotował propozycje nowych form prawnych ułatwiających tę współpracę, które są aktualnie analizowane przez stronę rządową.

Projekt predefiniowany był podzielony na dwie fazy (I: lipiec 2012 – kwiecień 2013 oraz II: maj 2013 – październik 2016).   

- W Fazie I projekt pomagał 49 partnerstwom ubiegającym się o granty w ramach komponentu konkursowego Programu Regionalnego EOG Ministerstwa Rozwoju - w przygotowaniu dobrych wniosków aplikacyjnych;

- W Fazie II projekt wspomógł 16 partnerstw – grantobiorców w rozwijaniu kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej poprzez bezpośrednie doradztwo, szkolenia i wymianę doświadczeń. W bardziej ograniczonym zakresie świadczono pomoc doradczą innym 22 partnerstwom, które otrzymały granty na przygotowanie Strategii miejskich obszarów funkcjonalnych w programie POPT,

- W całym okresie projektu prowadzono monitoring rozwoju partnerstw i w efekcie sformułowano wnioski legislacyjne dotyczące usunięcia problemów formalno-prawnych w realizacji projektów partnerskich przez jednostki samorządu, a także promowano wśród ogółu jednostek samorządu terytorialnego w kraju koncepcję współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej oraz przygotowane w ramach projektu praktyczne narzędzia.

Wśród innych wartościowych produktów projektu predefiniowanego warto wymienić dwa, które mają bardzo szerokie zastosowanie. ZMP we współpracy z Ministerstwem Finansów opracowało koncepcję nowego modułu oprogramowania do oficjalnej sprawozdawczości dla jednostek samorządu terytorialnego w kraju (BeSTi@). Nowy moduł – SYMULACJE WPF, pozwala na lepsza ocenę długookresowej równowagi finansowej (w zakresie wydatków bieżących) z tytułu obecnie realizowanego programu inwestycyjnego, co pozwoli lepiej planować programy inwestycyjne, bez ryzyka „przeinwestowania” – czyli trudności w utrzymaniu już wybudowanej infrastruktury To oprogramowanie zostało już wykonane przez MF i od 1 października 2017 jest udostępnia wszystkim jednostkom samorządu jako część oprogramowania BeSTi@. Ze względu na znaczenie dla zachowania dobrej gospodarki finansowej w jednostkach samorządu zostało ono też wymienione jako ważne narzędzie zarządzania finansami w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Ponadto w Systemie Analiz Samorządowych (portal z bazą danych na stronie internetowej Związku Miast Polskich - http://www.systemanaliz.pl/dla-partnerstw) zbudowano i udostępniono wszystkim zainteresowanym nowy moduł z danym dla większości z istniejących w Polsce partnerstw międzysamorządowych. Pozwala on m.in. oceniać stopień rozwoju lokalnego na terenie partnerstw terytorialnych z punktu widzenia zwiększania spójności społeczno-gospodarczej pomiędzy partnerami – przed i po podjęciu współpracy partnerskiej. Będzie to ważne narzędzie oceny skuteczności wdrażania Strategii rozwoju w miejskich obszarach funkcjonalnych.

Przyszłość Partnerstwa: kluczowym partnerem Związku Miast Polskich był Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), który zapewnił dostęp do wiedzy o norweskich doświadczeniach w zakresie współpracy międzysamorządowej, która w Norwegii ma ponad 20 letnią tradycję. Zorganizowano 6 wizyt studialnych na różnych etapach projektu. W efekcie ponad 80 przedstawicieli polskich samorządów odwiedziło 23 norweskie samorządy zapoznając się z ich doświadczeniami współpracy JST.

Partnerstwo ZMP – KS trwa od roku 2007, kiedy to podjęto pierwszy wspólny projekt dla polskich samorządów ze środków EOG. Po zakończeniu projektu predefiniowanego w 2016 zrealizowaliśmy już 3 dalsze projekty (dialog między pracownikami a pracodawcami samorządowymi, podniesienie kompetencji w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w polskich JST w oparciu o doświadczenia norweskie, oraz wspólna pomoc samorządów polskich i norweskich dla miast ukraińskich w zakresie poprawy efektywności energetycznej). Jest to współpraca stała i dobrze rokująca, oparta na wzajemnym zaufaniu i podobnej misji naszych organizacji.

Podobnie układają się relacje ZMP z pozostałymi organizacjami samorządowymi (ZPP i ZGW) – realizujemy dalsze wspólne projekty oraz razem reprezentujemy stanowisko samorządów w Komisji Wspólnej Rządu i ST.

Projekt pn.: Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy

"Najważniejszym rezultatem projektu jest zmiana przemysłowego wizerunku miast Zagłębia Dąbrowskiego, przy udziale i pełnym zaangażowaniu społeczeństwa. Efektem projektu będzie kompleksowa rekultywacja zielonych obszarów dolin Przemsza i Brynicy. Jak będzie funkcjonowało partnerstwo w przyszłości? Partnerstwo jest rozwijane w innych projektach. Obecnie nasza współpraca oparta jest na porozumieniu. Jest to forma wystarczająca ale jednocześnie dająca wymierne efekty działania."

Katarzyna Jurczak-Klocek, kierownik projektu

 Plakat z konsultacji społecznych

Spotkanie konsultacyjne w Siewierzu

 

Okres realizacji projektu:  05.02.2014 - 31.08.2016 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 05.02.2014

Wartość projektu: 2 685 375 zł

Lider projektu: Dąbrowa Górnicza

Partnerzy: Będzin, Powiat Będziński, Sosnowiec, Siewierz, Sławków, Psary, Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie Ziemia i My, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Ekologiczno-Sportowych ODFRONTU, Speleoklub Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków „SOMA”, Stowarzyszenie „Projekt Dorotka”, Towarzystwo Przyjaciół Grodźca, Zagłębiowska Izba Gospodarcza, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

Strona projektu: www.parklinearny.pl  

Cel projektu: zmiana wizerunku Zagłębia poprzez kompleksową rekompozycję obszarów zielonych Doliny Przemszy i Brynicy oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów umożliwiających inwestycje w „zieloną infrastrukturę”.

Rezultaty Projektu:  Wymiernymi efektami projektu są jego produkty:  Planu Rozwoju Instytucjonalnego Partnerstwa, który określa główne cele Partnerstwa Gmin Zagłębia Dąbrowskiego, zasady jego funkcjonowania oraz oczekiwane rezultaty tej współpracy; Strategia Obszaru Funkcjonalnego – zielona infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego - dokument ten określa kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego w sferze zielonej infrastruktury, wskazuje cele strategiczne i operacyjne istotne dla rozwoju zielonej infrastruktury, a także mocne i słabe strony obszaru funkcjonalnego w oparciu o analizę obecnej sytuacji w zakresie zielonych przestrzeni publicznych; dokumentacja projektowej dla Zagłębiowskiego Parku Linearnego. Oprócz wymiernych rezultatów realizacji projektu, jakimi są dokumenty strategiczne i planistyczne, ważnym sukcesem, Partnerstwa jest wspólne ubieganie się i otrzymanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt Zagłębiowski Park Linearny jest kluczowym projektem ważnym dla rozwoju województwa śląskiego. 

Przyszłość Partnerstwa: Partnerstwo jest rozwijane w innych projektach. Obecnie współpraca oparta jest na porozumieniu. Jest to forma wystarczająca ale jednocześnie dająca wymierne efekty działania.

 

Projekt pn.: Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu

"Wszystkich partnerów projektu łączy wspólny cel - wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu. Dla urzeczywistnienia tego celu Gmina Miasto Koszalin w ramach projektu opracowała dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla czterech ważnych inwestycji wpisujących się modelowo w założenia Sektorowego Programu Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego KOF tj. rewitalizacji kolei wąskotorowej, rewitalizacji zabytkowych parków miejskich, zagospodarowania rzeki Dzierżęcinki od Wodnej Doliny do istniejącej przystani jachtowej oraz zagospodarowania Góry Chełmskiej wraz z podnóżem. W procesie inwestycyjnym opracowanie dokumentacji jest jednym z najważniejszych kroków na drodze do realizacji inwestycji. Świadczy o tym chociażby fakt, iż część inwestycji objętych ww. dokumentacjami znajduje się już  w trakcie realizacji (np. drogi rowerowe w ramach zagospodarowania rzeki Dzierżęcinki). Niektóre natomiast czekają na rozpoczęcie działań inwestycyjnych. Tak jest w przypadku Góry Chełmskiej, gdzie rozpoczęcie realizacji inwestycji zaplanowano na przełomie III/IV kwartału br. Z kolei inwestycja związana z rewitalizacją kolei wąskotorowej znajduje się w fazie oceny instytucji oceniającej w ramach starań o dofinansowanie ze środków unijnych. Cieszymy się więc niezmiernie, że tak stosunkowo niewiele czasu po zakończeniu realizacji projektu EOG opracowane dokumentacje są sukcesywnie wprowadzane w życie w postaci działań inwestycyjnych. Natomiast jako partner projektu liczymy solidarnie, iż wszyscy partnerzy będą mieli możliwość realizacji swoich inwestycji z końcowym sukcesem, przyczyniając się tym samym do realizacji celów i założeń projektu EOG. Wracając do samej idei projektu to patrząc w ujęciu kompleksowym wartością "dodaną” projektu jest jego szeroka reprezentatywność, co świadczy o dużej dojrzałości partnerów oraz głębokim zrozumieniu zalet i korzyści wynikających ze wzajemnej współpracy. Świadomość własnych walorów rozwojowych to element, który charakteryzuje wszystkie podmioty zaangażowane w projekt, a w połączeniu z wolą współpracy stanowią dumną wizytówkę projektu EOG."

Urszula Miller – Grzybowska, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 Warsztaty w ramach prac nad dokumentami strategicznymi i operacyjnymi

Przykład dokumentacji  wykonanej w ramach projektu

Okres realizacji projektu:  30.01.2014 - 30.04.2017

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 30.01.2014

Wartość projektu: 2 692 970 zł

Lider projektu:  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Partnerzy: Miasto Koszalin, Gmina Będzino, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Miasto i Gmina Polanów, Gmina i Miasto Sianów, Powiat Koszaliński, gmina Biesiekierz i gmina Świeszyno oraz Fundacja Środkowopomorska Grupa Działania i Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa.

Strona projektu: www.ko-pomerania.pl  

Cel projektu: wzmocnienie partnerstwa, budowanie więzi lokalnych, zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy KOF (Koszaliński Obszar Funkcjonalny), poprawa jakości życia, efektywnie kształtowanie przestrzeni publicznej.

Rezultaty Projektu: Główne cele projektu zawarte we wniosku aplikacyjnym przejawiające się  w następujących płaszczyznach:  wzmocnienie partnerstwa, budowanie więzi lokalnych, zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego, poprawa jakości życia, efektywne kształtowanie przestrzeni publicznej, zostały osiągnięte poprzez poszczególne działania projektu. Rezultaty projektu wpisały się bezpośrednio w nowe rozwiązania instytucjonalne ukierunkowane na rozwój terytorialny. Produkty projektowe w postaci Strategii Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Sektorowy Program Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego KOF stanowiły punkt wyjścia i źródło wiedzy przy tworzeniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Program sektorowy był podstawą do wypracowania 26 dokumentacji technicznych dla inwestycji w nim zawartych, mających wpływ na turystyczny rozwój regionu i poprawę warunków życia mieszkańców KOF. Wyselekcjonowane podczas spotkań warsztatowych Partnerów projektu i konsultacji społecznych zadania inwestycyjne znalazły swoje odzwierciedlenie w Strategii ZIT KKBOF, mając tym samym zapewnione dofinasowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Dodatkowo możliwości pozyskiwania środków finansowych na projekty inwestycyjne, bazując na opracowanych dokumentacjach technicznych, określa wykonana w ramach projektu Strategia Aplikacji wraz z audytem dotacyjnym i kartami projektów.   Wypracowane produkty są dostępne i wykorzystywane na równych zasadach przez każdego z Partnerów, zgodnie z zasadą równości i ich przeznaczeniem. Jednostki samorządowe uczestniczące jako Partnerzy w projekcie są jednocześnie w strukturze KKBOF. Inwestycje zrealizowane na podstawie dokumentu strategicznego i sektorowego oraz dokumentacji technicznych bezpośrednio oddziaływać będą na mieszkańców poszczególnych gmin i całego Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego. Konsekwencją dokumentacji technicznych będących efektem projektu, dostępność funduszy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz funduszy zagwarantowanych w ramach ZIT KKBOF są podpisane umowy o dofinansowanie m.in. szlaku elektrowni wodnych, zagospodarowania Góry Chełmskiej, centrum przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie Mielna, Polanowa, Sianowa. Powyższe umożliwiło także w odniesieniu do wybranych zadań podjęcie procesu inwestycyjnego.

Przyszłość Partnerstwa: Wypracowane mechanizmy współpracy i merytoryczne pola działania stanowiące przedmiot realizowanego projektu znalazły odzwierciedlenie w ramach Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego i wzmocniły przekonanie, że wspólne, kompleksowe działania mają większe możliwości efektywnego oddziaływania na rozwój określonego obszaru. KKBOF jest organem sformalizowanym, skupiającym znacznie większą liczbę samorządów, co w konsekwencji negatywnie odbija się na poszerzeniu obecnego składu członkowskiego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, pełniącego rolę lidera projektu EOG. Istotne jest to, że partnerstwo nie kończy swojej działalności wraz z zakończeniem projektu. Partnerstwo w ramach Stowarzyszenia, w różnej konfiguracji może przybierać formę współpracy nieformalnej, w szczególności jako partner w projektach inwestycyjnych realizowanych przez samorządy tworzące KKBOF, w tym działania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych KKBOF. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, w chwili obecnej staje się płaszczyzną wymiany informacji i stymulatorem projektów promocyjnych kształtujących turystyczny wizerunek Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Projekt pn.: Razem Blisko Krakowa, zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego

"Realizacja projektu pozwoliła zacieśnić więzi pomiędzy partnerami, usprawniła mechanizmy i narzędzia współpracy (zarówno pomiędzy władzami Partnerów jak i pracownikami), podniosła poziom wzajemnego zaufania pomiędzy partnerami. Na bazie współpracy jaka zawiązała się podczas realizacji projektu podjęto szereg wspólnych działań mających na celu wdrożenie przyjętych strategii oraz nawiązanie głębszej współpracy na różnych płaszczyznach (np. rekreacja, ochrona środowiska). Bez mechanizmów wypracowanych i udoskonalonych w ramach Projektu współpraca ta byłaby w bardzo utrudniona i dużo mniej zaawansowana. Prawdopodobnie nie udałoby się zrealizować innych partnerskich projektów (np. dotyczących utworzenia wspólnych szlaków turystyczno – rekreacyjnych „Skarby Blisko Krakowa”). Projekt pokazał, że można szereg zadań realizować wspólnie, a wspólna realizacja może być bardziej efektywna."

Mateusz Mlost – Koordynator projektu

 Warsztaty dot. opracowania strategii

Konferencja podsumowująca realizacje projektu

Okres realizacji projektu:  04.02.2014 - 30.04.2017 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 04.02.2014

Wartość projektu: 2 580 222,73 zł

Lider projektu: Gmina Skawina

Partnerzy: Czernichów, Mogilany, Liszki i Świątniki Górne a także Powiat Krakowski oraz  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Galicyjska Izba Gospodarcza, Podkrakowska Izba Gospodarcza i Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”.

Strona projektu: www.razembliskokrakowa.pl  

Cel projektu: budowanie mechanizmów współpracy w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów występujących na obszarze funkcjonalnym „Blisko Krakowa”.

Rezultaty Projektu: Najważniejsze działania w projekcie obejmowały: przeprowadzenie szeregu działań, w tym badań, analiz i spotkań, które pozwoliły przygotować strategię, w której zostały opisane główne kierunki rozwoju ww. gmin. W ramach tego działania opracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” która jest dokumentem planistycznym wyznaczającym najważniejsze obszary, cele, kierunki rozwoju i zadania, a także metody weryfikacji osiąganych rezultatów polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni obszaru funkcjonalnego. Przygotowano następnie szczegółowe strategie sektorowe, w następujących obszarach tematycznych: edukacja i rynek pracy, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ochrona środowiska i rekreacja. W kolejnym kroku opracowano dokumentacje techniczne dla projektów, które zostały określone w ww. strategiach, a które można pogrupować w następujące kategorie: ochrona środowiska, transport, obszary gospodarcze – rozwój terenów inwestycyjnych, poprawa stanu przestrzeni publicznej. W efekcie realizacji projektu m.in. dzięki opracowaniu dokumentów strategicznych i dokumentacji technicznej, Partnerstwo jest dobrze przygotowane do wnioskowania o środki z nowej perspektywy Unii Europejskiej 2014-2020 lub z innych źródeł. Znaczna część produktów projektu umożliwiła Partnerom aplikowanie o środki zewnętrzne np. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W niektórych przypadkach zapadła już decyzja o dofinansowaniu zadań, które będą realizowane przy wykorzystaniu opracowanych w ramach projektu  dokumentów. 

Przyszłość Partnerstwa: Realizacja projektu pozwoliła poprawić umiejętność współpracy pomiędzy Partnerami, którzy planują kolejne wspólne przedsięwzięcia, mające na celu rozpoznawanie i rozwiązywania problemów występujących na Obszarze Funkcjonalnym „Razem Blisko Krakowa”. Do Partnerstwa dołączyła nowa Gmina (Zabierzów). Wyrazem potrzeby rozwoju całego obszaru było podpisanie, w trakcie konferencji podsumowującej realizację projektu, deklaracji dotyczącej kontynuacji zawiązanej w ramach projektu partnerskiej współpracy. Podpisane Porozumienie jest potwierdzeniem woli bezterminowej współpracy funkcjonalnej w solidarnym i równoprawnym partnerstwie 6 gmin i powiatu krakowskiego. W ramach podpisanego porozumienia odbywają się cykliczne spotkania pracowników jst w różnych grupach merytorycznych. Do chwili obecnej zawiązano grupy robocze dotyczące tematyki: promocji, ochrony powietrza i ochrony przeciwpowodziowej.  Realizacja projektu i współpraca Partnerów w jego ramach zaowocowała również rozszerzeniem LGD Blisko Krakowa o dwie nowe gminy Liszki i Zabierzów.

 

Projekt pn.: INTIS. Integracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030

"Kiedy w 2011 roku tworzyliśmy stowarzyszenie metropolitalne, byliśmy przeświadczeni o tym, że wyzwania związane z procesami globalizacji i metropolizacji wymagają podjęcia wspólnych działań i współpracy samorządów ze stroną rządową, biznesem, nauką i organizacjami pozarządowymi. Jednym ze środków do tego celu miała być strategia rozwoju obszaru metropolitalnego. Po przyjęciu tego dokumentu wiemy, jakie powinny być nasze priorytety. Zadaniem każdego wójta, burmistrza i starosty jest patrzenie nie tylko na interes swojej gminy, ale dostrzeganie szerszej perspektywy. Współpraca i koordynacja działań w metropolii jest jedynym możliwym kierunkiem rozwoju. Dzięki realizacji projektu i wspólnej strategii udaje przekonywać do tej idei coraz więcej osób i instytucji."

Paweł Adamowicz, Prezydent Gdańska, Prezes Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

 Otwarcie Kongresu Smart Metropolia 2014. W ramach projektu INTIS Biuro OMG-G-S współorganizowało również edycję Kongresu w 2015 roku (Temat przewodni: Metropolia czasu wolnego)

Pierwsze spotkanie Rady Programowej OMG-G-S - organu doradczego, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, biznesu, organizacji pozarządowych oraz nauki.

Okres realizacji projektu: 30.01.2014 - 30.04.2017

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 30.01.2014

Wartość projektu: 2 158 450 zł

Lider projektu:  Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot

Partnerzy: Allcon Investment sp. z o.o., Fido Intelligence sp. z o.o., Flextronics sp z o.o., Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Gdańska Organizacja Turystyczna, Gdański Klub Biznesu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Grupa Kapitałowa LOTOS, InnoBaltica sp. z o.o., Instytut Kultury Miejskiej, Interizon – Pomorski Klaster ICT, Olivia Business Centre, Politechnika Gdańska, Port Lotniczy Gdańsk, Pracodawcy Pomorza, Stowarzyszenie Dobra Edukacja, Torus sp. z o.o., Uniwersytet Gdański, Wojewoda Pomorski, Zarząd Portu Morskiego w Gdańsku S.A., Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Strona projektu: www.metropoliagdansk.pl

Cel projektu: zwiększenie spójności rozwoju społeczno-gospodarczego i podniesienie konkurencyjności obszaru metropolii dzięki partnerskiej współpracy, integracji i synergii.

Rezultaty Projektu: Dzięki przyjęciu przez Walne Zebranie Członków OMG-G-S Strategii OMG-G-S do roku 2030 opartej o kompleksową diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej, Stowarzyszenie dysponuje dokumentem, który w perspektywie kilkunastu lat wyznaczał kierunki rozwoju metropolii i współpracy partnerów. W kontekście rozwoju przestrzennego obszaru podobną rangę ma Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030 sporządzony z wykorzystaniem opracowanej w ramach projektu INTIS ekspertyzy dotyczącej dostępności terenów inwestycyjnych i perspektyw rozwoju mieszkalnictwa na terenie OMG-G-S. O nowej jakości współpracy metropolitalnej świadczy fakt, że OMG-G-S, jako pierwsza metropolia w kraju, dysponuje obecnie kompleksowym pakietem dokumentów. Obok Strategii OMG-G-S do roku 2030 są to: Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Strategia Transportu i Mobilności oraz Program Gospodarki Niskoemisyjnej. Wskazane akty planistyczne, obejmując szerokie spectrum tematów, gwarantują zaangażowanie wielu interesariuszy w ich wdrażanie oraz realizację kolejnych przedsięwzięć w skali metropolitalnej.

Przyszłość Partnerstwa: Już w trakcie realizacji projektu skład partnerstwa został znacząco poszerzony (m. in. o Gdynię i Wejherowo), zdecydowano się również na nawiązanie współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego i Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego w zakresie opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego OMG-G-S. Współpraca w ramach partnerstwa stale się rozwija, a istniejące struktury oraz kontakty międzyinstytucjonalne dają gwarancję tego, że będzie się ona intensyfikowała w kolejnych latach. OMG-G-S od 2016 roku pełni punkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Stowarzyszenie opowiada się również za utworzeniem w granicach OMG-G-S związku metropolitalnego.

 

Projekt pn.: Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu

"Udział w projekcie pozwolił na wykonanie dokumentacji projektowych dla dróg rowerowych i w kolejnych latach mieszkańcy powiatu toruńskiego zobaczą konkretne efekty udziału w partnerstwie. Współpraca pozwoliła spojrzeć na konkretne problemy z punktu widzenia sąsiadów. Za ważne uznał wypracowanie jednolitych standardów przygotowania dokumentacji i realizacji  inwestycji."

Mirosław Graczyk Starosta Toruński

 

"Za najważniejszy uznał fakt, że produkt końcowy projektu nie będzie leżał na półce. „Studium…” już stało się elementem Strategii ZIT, a jego owoce – czyli dokumentacje projektowe – będą realizowane z funduszy ZIT. Podkreślił udział mieszkańców w konsultacji projektu dokumentu dzięki czemu inwestycje będą odpowiadać na ich potrzeby. Przypomniał, że województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w kraju dla którego kluczowe jest stworzenie dobrze skomunikowanego obszaru."

Andrzej Rakowicz Zastępca Prezydenta Miasta Torunia

 

"Dzięki partnerstwu, które zadziałało w praktyce możliwa była realizacja projektu, efektem czego  jest liczące setki stron „Studium…” diagnozujące problemy, proponujące działania oraz wyznaczające ścieżki realizacji inwestycji. Dzięki projektowi sporo się od siebie wzajemnie nauczyliśmy. Mogliśmy skonfrontować nasze kompetencje, możliwości i praktyki. Zobaczyliśmy jak wiele mamy wspólnych problemów, ale i to, że można do nich inaczej  podchodzić. Uczyliśmy się kompromisów, tolerancji i perspektywy partnera."

Marcin Kowallek Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia

 

"Współpraca pomiędzy Liderem i Partnerami jako bardzo dobra, pomimo czasami występujących rozbieżności interesów poszczególnych samorządów. Doświadczenia ze wspólnych działań w tym Projekcie będą cenne przy realizacji innych wspólnych projektów realizowanych przez miasta i powiaty obszaru funkcjonalnego Partnerstwa."

Zbigniew Łuczak Wicestarosta Bydgoski

 

"„Studium..” stało się zalążkiem ZIT, to na jego podstawie tworzono w Strategii ZIT rozwój wszystkich gałęzi transportu."

Maciej Gust p.o. Dyrektora ds. Inwestycji Drogowych Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

 Spotkanie Zespołu Zarządzającego Projektem

Prace laureatów konkursu plastycznego pt. „Nowoczesny transport łączy ludzi”

Okres realizacji projektu:  17.02.2014 - 30.04.2017

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 17.02.2014

Wartość projektu: 2 693 000 złLider projektu:  Gmina Miasta Toruń

Partnerzy: Miasto Bydgoszcz, Powiat Toruński, Powiat Bydgoski, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Toruniu, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy.

Strona projektu: www.torun.pl  

Cel projektu: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej obszaru funkcjonalnego (obejmującego Bydgoszcz i Toruń oraz Powiaty ziemskie: Bydgoski i Toruński) poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych w celu podejmowania wspólnych decyzji  w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych.

Rezultaty Projektu: Celem Projektu było osiągnięcie większej spójności społecznej i gospodarczej obszaru funkcjonalnego poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych w celu podejmowania wspólnych decyzji  w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych. Cel ten został osiągnięty w wyniku prac nad „Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia”, które zostało skonsultowane ze społeczeństwem podczas przeprowadzonego na szeroką skalę procesu konsultacji społecznych. Studium jest podstawowym dokumentem w zakresie rozwoju transportu dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT). Dokumentacja projektowa, wynikających ze Studium, dla budowy ścieżek rowerowych na terenach BTOF oraz buss-pasów w Bydgoszczy również będzie wykorzystana w ramach ZIT, inwestycje dla których opracowano dokumentację zostaną wybudowane z dofinansowaniem funduszy ZIT. Udział mieszkańców w konsultacji projektu dokumentu „Studium..” pozwolił na opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji odpowiadającym na ich potrzeby.

Partnerzy wspólnie dokonali wyboru inwestycji, dla których została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja tych inwestycji docelowo przyczyni się do poprawy funkcjonowania systemów transportowych na obszarze Partnerstwa, jednocześnie stanowiąc bezpośrednią odpowiedź na zidentyfikowane problemy transportowe. 

Przyszłość Partnerstwa: Partnerzy Projektu będący jednostkami samorządu terytorialnego współpracują w ramach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego od kwietnia 2014 r. Współpraca ta obejmuje również Gminę Nakło nad Notecią, Miasto-Gminę Kowalewo Pomorskie oraz gminy z powiatów toruńskiego i bydgoskiego. Ponadto Partnerzy wymieniają się doświadczeniami w różnych dziedzinach. Partnerzy zdobyli względem siebie większe zaufanie i znacznie poprawiła się między nimi współpraca, która nadal się rozwija w różnych dziedzinach.

 

Projekt pn.: Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich

"Największymi beneficjentami projektu są mieszkańcy Obszaru Funkcjonalnego. W wyniku osiągnięcia celów projektu mają łatwiejszy dostęp do informacji oraz skrócenie czasu w załatwianiu spraw formalno-prawnych związanych z ich działalnością oraz mogą planować swoje działania w oparciu o przyszłe zamierzenia inwestycyjne realizowane przez Partnerstwo ujęte w dokumentach planistycznych."

Bogusław Kuta - Kierownik projektu

Konsultacje Strategii

Spotkanie robocze

Okres realizacji projektu:  12.02.2014 - 30.04.2016

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 12.02.2014

Wartość projektu: 1 788 400 zł

Lider projektu:  Gmina Czerwieńsk

Partnerzy: Gmina Sulechów, Gmina Dąbie, LFC sp. z o.o., Stowarzyszenie Turystyczno Motorowodne „Odra Czerwieńsk”, Stowarzyszenie Mieszkańców Lasek.

Strona projektu: www.eog.czerwiensk.pl  

Cel projektu: wypracowanie modelu działania Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich, które pozwoli wdrożyć przedsięwzięcia  przyczyniające się do rozwoju społeczno-gospodarczego zdefiniowanego obszaru funkcjonalnego oraz wzmocnienia lokalnych więzi społecznych.

Rezultaty Projektu: Celem projektu było wypracowanie modelu działania Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich, które pozwoli wdrożyć przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju społeczno-gospodarczego zdefiniowanego Obszaru Funkcjonalnego oraz wzmocnienia lokalnych więzi społecznych. Efektem realizacji projektu jest opracowanie ww. dokumentów strategicznych i planistycznych oraz projektów technicznych przedsięwzięć, które pozwolą w efektywny sposób wykorzystać turystyczno - gospodarczy potencjał rozwojowy obszarów w dorzeczu Odry, tworząc podwaliny pod przyszłe zamierzenia inwestycyjne realizowane przez Partnerstwo. Wspólna strategia zagospodarowania terenów znajdujących się w dorzeczu Odry pozwoli na wykorzystanie dużego potencjału turystyczno-gospodarczego obszaru dorzecza Odry, zagwarantowanie dostępności do produktów turystycznych wspólnego obszaru, uporządkowanie infrastruktury technicznej: wodno – ściekowej, transportowej na Obszarze Funkcjonalnym, stworzenie wspólnej turystyki rozwojowej Obszaru Funkcjonalnego, wzmocnienie lokalnych więzi społecznych i budowa tożsamości lokalnej mieszkańców Gmin Nadodrzańskich. 

Przyszłość Partnerstwa: Konsekwencją osiągnięcia celów projektu są perspektywy dalszej współpracy. Istotnym elementem współpracy jest podjęcie rozmów Lidera z Partnerami Samorządowymi w celu utworzenia jednostki budżetowej działającej jako Centrum Usług Wspólnych. Obecnie prowadzone są rozmowy na temat wspólnego świadczenia usług w zakresie oświaty, opieki społecznej i sportu oraz powstania wspólnego zespołu zajmującego się urbanistyką,  planistyką i strategicznym rozwojem obszaru funkcjonalnego.Myślą przewodnią Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich jest „ Razem możemy więcej” i  „Większy może więcej” co stało się przełomem w sposobie myślenia w kontekście zarządzania strategicznego.

 

Projekt pn.: Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim

"Projekt nauczył nas partnerskiego spojrzenia na wiele spraw samorządowych. Jako włodarze gmin przekonaliśmy się, że otwierając się na zewnętrzną współpracę, zyskujemy w realizacji przedsięwzięć wewnątrz gmin. Ponadto spojrzeliśmy na nasze tereny z perspektywy mieszkańców. Partycypacja społeczna pokazała nam, iż osoby zamieszkujące konkretną gminę, chętnie korzystają również z atutów gmin sąsiednich. Plany rozwojowe gmin powinny być zatem ukierunkowane na inwestycje uzupełniające luki np. na całym Obszarze Szlaku JIIIS, nie zaś przedsięwzięciami powielanymi – w stosunku do siebie konkurencyjnymi."

Michał Cholewa – Burmistrz Piask

Konsultacje dok. strategicznych

Warsztaty dot. rozwiązań  projektowych

Okres realizacji projektu: 30.01.2014 - 30.09.2016

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 31.01.2014

Wartość projektu: 2 643 240 zł

Lider projektu: Gmina Piaski

Partnerzy: Gmina Wólka, Gmina Spiczyn, Gmina Łęczna, Gmina Ludwin, Gmina Milejów, Gmina Mełgiew, Gmina Krasnystaw, Miasto Krasnystaw, Gmina Gorzków, Gmina Rybczewice

Strona projektu: www.ofszlaksobieskiego.pl  

Cel projektu: poprawa spójności obszaru funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego poprzez wspieranie rozwiązań funkcjonalnych w zakresie: turystyki, przetwórstwa
i energetyki.

Rezultaty Projektu: Celem, który został postawiony przez partnerów na początku realizacji projektu było wypracowanie i przetestowanie standardów mogących przełożyć się na pogłębienie współpracy w obszarze społecznym, terytorialnym i gospodarczym. Pierwszym etapem realizacji projektu było opracowanie dokumentów: „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” oraz trzech planów operacyjnych w zakresie rozwoju przetwórstwa, turystyki i energetyki. W proces przygotowania strategicznej dokumentacji od początku zostali włączeni przedstawiciele lokalnej społeczności: mieszkańców, organizacji pozarządowych przedsiębiorców i samorządów. W każdej z 11 gmin odbyło się po kilka spotkań konsultacyjnych moderowanych przez ekspertów. Pracownicy JST pracowali nad dokumentami w kilkuosobowych zespołach roboczych (odbyło się po sześć spotkań zespołów ds. spójności: społecznej, gospodarczej i terytorialnej oraz po sześć spotkań zespołów ds. rozwoju: przetwórstwa, turystyki i energetyki). Partycypacja społeczna prowadzona dwutorowo (konsultacje i zespoły robocze) umożliwiła przetestowanie innowacyjnych metod: planning for real, charette, planowanie partycypacyjne i planowanie przyszłościowe. Wypracowano model dobrych praktyk konsultacyjnych, który może być wykorzystywany również na potrzeby innych przedsięwzięć.  Trwałym efektem realizacji projektu są przygotowane dokumentacje techniczne na inwestycje kluczowe w poszczególnych gminach. Obecnie, w oparciu o dokumentacje, w kilku gminach już są realizowane inwestycje. Przy wyborze przedsięwzięć wzięto pod uwagę nie tylko plany włodarzy Gmin, ale także sugestie mieszkańców OF Szlaku JIIIS. Przygotowane do realizacji projekty wypełniają potrzeby gmin w sferach: kulturalnej, turystycznej, OZE.

Przyszłość Partnerstwa: Realizacja projektu w znaczący sposób wpłynęła na partnerską współpracę 11 samorządów. Pozytywne doświadczenia we wspólnej realizacji przedsięwzięć przełożyły się na wzajemną wymianę informacji i współpracę w obszarach również poza projektem. Wójtowie/ Burmistrzowie wszystkich 11 gmin zdecydowali o kontynuowaniu partnerstwa w sposób sformalizowany – powołano stowarzyszenie gmin – Stowarzyszenie na rzecz Wzmocnienia Spójności Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Fundacją powołaną na potrzeby rozwoju przedsiębiorczości na Szlaku Jana III Sobieskiego. Dzięki temu, wypracowane w ramach projektu współfinansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, standardy współpracy partnerskiej, są w trwały sposób wdrażane w sferach: społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

 

Projekt pn.: Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

"Zakończony projekt Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej bardzo dobrze przysłużył się umacnianiu integracji i tworzeniu merytorycznych rozwiązań. Dobrze, że środki finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostały w tak szerokim partnerstwie zaimplementowane i że sensownie wykorzystano je na kolejne działania projektu. Transport publiczny oparty na kolei jest podstawą rozwoju obszaru metropolitalnego Poznania. Rozwój instytucjonalny partnerstwa i kontynuacja współpracy samorządów – partnerów projektu dała efekt synergii w opracowania kolejnych, wspólnych dokumentów:  strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej czy Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań."

Piotr Wiśniewski, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Najnowocześniejszy z węzłów przesiadkowych powstał podczas realizacji projektu w  Wągrowcu, sfinansowany z pożyczki w ramach inicjatywy Jessica

Podpisanie umowy partnerstwa 26.11.2013 r.

Okres realizacji projektu:  31.01.2014 - 30.04.2017

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 31.01.2014

Wartość projektu: 1 907 609 zł

Lider projektu:  Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Partnerzy: projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim, gminami: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne, Czempiń, Rogoźno, Środa Wielkopolska, Wągrowiec, miastem Wągrowiec, Powiatem Poznańskim, PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., Przewozami Regionalnymi sp. z o.o, Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Kolejami Wielkopolskimi Sp. z o.o., Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Poznaniu, Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu, Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszeniem My – Poznaniacy.

Strona projektu: www.aglomeracja.poznan.pl  

Cel projektu: zwiększenie zdolności partnerstwa do realizacji zintegrowanych przedsięwzięć związanych z budową PKM w perspektywie finansowej 2014-2020.

Rezultaty Projektu: Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie kolejowe Poznańskiego Węzła Kolejowego” powstawało na zlecenie partnera projektu – Województwa Wielkopolskiego. Produkt jest głównym narzędziem przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących uruchomienia i funkcjonowania PKM. Koncepcja była podstawowym dokumentem dla kolejnych opracowań projektu Master Planu dla PKM. Koncepcja budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych do komunikacji publicznej opracowana została dla tzw. „dalekiego zasięgu” i obejmowała 64 obiekty. Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcjami modernizacji układów drogowych na wskazanych przez gminy obszarach wokół stacji i przystanków PKM przeznaczone było dla samorządów, dla których wcześniej tereny kolejowe były tzw. „obszarami zamkniętymi” i dla których gminy nie posiadały uprawnień do uchwalania projektów. Sporządzenie inwentaryzacji istniejących obiektów stacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów objętych ochroną konserwatorską - produkt sporządzono dla 33 obiektów dworcowych, z których część to dworce przejmowane albo przewidywane do przejęcia przez samorządy. Dodatkowe działanie pt. Koncepcja usprawnienia transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie szybkiej kolei miejskiej na obwodnicy towarowej Poznania przekazano partnerom projektu PKP PLK SA oraz samorządowi Miasta Poznania. Rewitalizacja obwodnicy towarowej, wpisanej na listę rezerwową Krajowego Programu Kolejowego jest tematem współpracy wymienionych partnerów w celu wykorzystania w przyszłości obwodnicy dla ruchu pasażerskiego. Drugie z dodatkowych działań tj. „Wstępne studium wykonalności dla Projektu pn. Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” służyć będzie partnerowi projektu – samorządowi Miasta Poznania oraz Portowi Lotniczemu Poznań – Ławica Sp. z o.o.

Przyszłość Partnerstwa: W trakcie realizacji projektu powiększono partnerstwo o 5 partnerów samorządowych z tzw. dalszego pierścienia. Trzonem partnerstwa są gminy tworzące Stowarzyszenie Metropolia Poznań i współpraca w projekcie umocniła relacje samorządów, zwłaszcza w realizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Mimo braku ustawy metropolitalnej funkcjonuje współpraca m.in. w ramach planowania przestrzennego, polityki parkingowej, udziału samorządów w grupach zakupowych energii elektrycznej, a ostatnio gazu dla jednostek samorządowych. Gminy aktywnie uczestniczą w organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań konferencjach oraz szkoleniach. Opracowano wspólnie Plany Gospodarki Niskoemisyjnej i Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Nieformalne poszerzenie partnerstwa dotyczy obecnie wypracowywania porozumień samorządu województwa z powiatami i gminami w zakresie wspólnego finansowania dodatkowych połączeń kolejowych poza obszarem partnerstwa na rzecz projektu.

 

Projekt pn.: Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego

"Praca nad przygotowywaniem wspólnej dokumentacji przyczyniła się do uzyskania nowych doświadczeń w pracy grupowej i efektywnym zarządzaniu dużym projektem. Wszystkie zaplanowane w projekcie zadania udało się zrealizować. Projekt dostarczył wzajemnej wiedzy o sobie i umożliwił dostrzeżenie problemów poza granicami własnej jst . Jego podstawą byli ludzie - zespół projektowy, koordynatorzy. Praktyki i wypracowane standardy mogą być wykorzystywane zarówno w następnych, wspólnie realizowanych przedsięwzięciach, jak i w bieżącej pracy. Należy stwierdzić, że doświadczenie z funkcjonowania zespołu projektowego i pozyskana wiedza, zostaną wykorzystane w kolejnych projektach, realizowanych indywidualnie, bądź w innych konfiguracjach partnerskich. Partnerstwo może stać się także  narzędziem do realizacji zadań własnych jst."

Agnieszka Dłoniak, Koordynator projektu z ramienia Lidera

Konferencja inaugurująca projekt

Konsultacje z przedsiębiorcami w ramach opracowania zintegrowanej strategii rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego

Okres realizacji projektu:  30.01.2014 - 31.12.2016 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 30.01.2014

Wartość projektu: 2 000 000 zł

Lider projektu: Gmina Miejska Turek

Partnerzy: Powiat Turecki, Gmina Brudzew, Miasto i Gmina Dobra, Gmina Kawęczyn, Gmina Malanów, Gmina Przykona, Gmina i Miasto Tuliszków, Gmina Turek, Gmina Władysławów, Turecka Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju.

Strona projektu: www.partnerstwolokalne.turek.pl  

Cel projektu: zacieśnienie dotychczasowej współpracy w celu zapewnienia zdolności Partnerstwa do realizacji zintegrowanych przedsięwzięć, związanych z ożywieniem ekonomicznym obszaru, co powinno doprowadzić do poprawy sytuacji gospodarczej na terenie powiatu tureckiego.

Rezultaty Projektu:  W ramach głównego zadania opracowane zostały dokumenty (Zintegrowana strategia rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego na lata 2015-2025, Strategia marki i produktu turystycznego dla obszaru Powiatu Tureckiego, Studium transportowe dla obszaru Powiatu Tureckiego, Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru Powiatu Tureckiego, Dokumentacja związana z powołaniem Funduszu poręczeń kredytowych oraz Funduszem Pożyczkowym dla podmiotów gospodarczych) które wskazują konkretne sposoby rozwiązania wcześniej zidentyfikowanych, wspólnych problemów na obszarze Partnerstwa. Dokumenty, zostały wypracowane wspólnie, przy wsparciu specjalistycznych podmiotów zewnętrznych, powinny być dla Partnerów swego rodzaju przewodnikami, które – dobrze odczytane i wykorzystane w praktyce – przyczynić się mogą do rozwiązania kluczowych problemów na obszarze Partnerstwa. Praca nad przygotowywaniem wspólnej dokumentacji przyczyniła się do uzyskania nowych doświadczeń w pracy grupowej i efektywnym zarządzaniu dużym projektem. Sieć współpracy wewnątrz projektu, szczególnie na szczeblu koordynatorów w każdym samorządzie stała się ważnym czynnikiem, który może zapewnić trwałość działań partnerstwa, niezależnie od stopnia sformalizowania współpracy w przyszłości. Zdobycie wiedzy i wymianę dobrych praktyk umożliwiły szkolenia, warsztaty, konferencje a także możliwość udziału w wizycie studyjnej w Norwegii, w której udział wzięli przedstawiciele partnerstwa.

Przyszłość Partnerstwa: Sieć współpracy wewnątrz projektu, szczególnie na szczeblu koordynatorów w każdym samorządzie stała się ważnym czynnikiem, który może zapewnić trwałość działań partnerstwa, niezależnie od stopnia sformalizowania współpracy w przyszłości.  Zdobycie wiedzy i wymianę dobrych praktyk umożliwiły szkolenia, warsztaty, konferencje a także możliwość udziału w wizycie studyjnej w Norwegii, w której udział wzięli przedstawiciele partnerstwa. Projekt dostarczył wzajemnej wiedzy o sobie i umożliwił dostrzeżenie problemów poza granicami własnej jst. Jego podstawą byli ludzie - zespół projektowy, koordynatorzy. Praktyki i wypracowane standardy mogą być wykorzystywane zarówno w następnych, wspólnie realizowanych przedsięwzięciach, jak i w bieżącej pracy. Należy stwierdzić, że doświadczenie z funkcjonowania zespołu projektowego i pozyskana wiedza, zostaną wykorzystane w kolejnych projektach, realizowanych indywidualnie, bądź w innych konfiguracjach partnerskich. Partnerstwo może stać się także  narzędziem do realizacji zadań własnych jst .

 

Projekt pn.: Partnerstwo Nyskie 2020

"Realizacja projektu wpłynęła na utworzenie ponadlokalnych powiązań pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz powiatowego. Tworząc model zarządzania i współpracy starano się wyważyć położenie nacisku pomiędzy procedury komunikacyjne a efekty projektu. Zaproponowane kanały komunikacji i dystrybucji informacji nie mogły doprowadzić do wykreowania mało elastycznej struktury administracyjnej partnerstwa, która utrudniałaby zarówno indywidualnym Partnerom, jak i całemu partnerstwu, sprawne reagowanie i dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb i uwarunkowań. Ważne było, by struktura komunikacyjna była elastyczna i dostosowana do potrzeb Partnerstwa Nyskiego 2020 i specyfiki tworzących go podmiotów (jst). Takie podejście umożliwiło sprawne powołanie Stowarzyszenia Subregion Południowy."

Kordian Kolbiarz  - Burmistrz Nysy

Praca grupy fokusowej nad Strategią Rynku Pracy Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 – Prudnik

Konferencja podsumowująca realizacje projektu

Okres realizacji projektu: 06.04.2014 - 30.04.2016 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 04.02.2014

Wartość projektu: 2 669 830 zł

Lider projektu: Gmina Nysa

Partnerzy: Powiaty: Głubczycki, Nyski, Prudnicki i Gminy: Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Lubrza, Łambinowice, Skoroszyce.

Strona projektu: www.partnerstwo-nyskie2020.pl  

Cel projektu: wzmacnianie spójności terytorialnej Partnerstwa - obszaru funkcjonalnego, wspólne rozwiązywanie problemów zdefiniowanych dla obszaru funkcjonalnego, wspieranie i inicjowanie planowania zintegrowanego (łączenie inwestycji) w ramach obszaru funkcjonalnego, propagowanie wymiany wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk między Partnerami.

Rezultaty Projektu: Dzięki realizacji projektu Partnerstwo Nyskie 2020 udało się osiągnąć najważniejszy cel, jakim jest stały i regularny system pracy liderów samorządowych – spotykających się, począwszy od 2015 roku, już w ramach powołanego do życia Stowarzyszenia Subregion Południowy. W oparciu o szeroką partycypację i konsultacje z mieszkańcami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacjami przedsiębiorców opracowano finalne dokumenty strategiczne dla całego Obszaru Funkcjonalnego, tj.: Strategię Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, Strategię Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, Strategię Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, Strategię Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 oraz dokument operacyjny - koncepcję Systemu Zintegrowanego Transportu Publicznego dla Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Uchwalone dokumenty strategiczne i koncepcja pozwoliły Partnerom na wspólną realizację działań ponadlokalnych przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej.  Dzięki opracowanym dokumentom strategicznym oraz koncepcji zostały złożone 3 projekty do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 - działanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

Przyszłość Partnerstwa: Wypracowany model współpracy przełożył się na sformalizowanie struktury „Partnerstwa Nyskiego 2020”. W dniu 9 lutego 2016r. w Muzeum Powiatowym w Nysie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia SUBREGION POŁUDNIOWY. Stowarzyszenie Subregion Południowy tworzy stabilną strukturę podziału aktywności i odpowiedzialności między partnerami samorządowymi tego obszaru. Wypracowane w projekcie doświadczenia i przede wszystkim zaufanie stanowią wartość „dodaną” nie tylko w postaci regularnej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi samorządowcami, ale pozwalają skutecznie zaistnieć w relacjach z władzami województwa samorządowego, sąsiadami oraz innymi podmiotami.  Siła wspólnego głosu OF jest o wiele większa niż pojedyncze postulaty, szczególnie w odniesieniu do władz programujących rozwój regionalny. Wspólne cykliczne spotkania w ramach Stowarzyszenia pozwalają na wspólne planowanie kolejnych projektów partnerskich angażujących zainteresowane podmioty oraz aktualizowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.Planowane kolejne działania będą miały wymiar całościowy dla wszystkich partnerów, oraz częściowy – adresowany do jednostek zainteresowanych wybranym zakresem tematycznym. Partnerstwo zawiązane na potrzeby projektu EOG stało się też platformą do skuteczniejszej absorpcji możliwości zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych.

 

Projekt pn.: Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej

"Jeszcze w trakcie trwania projektu rozpoczęły się pierwsze inwestycje związane z przebudową dróg i ścieżek rowerowych, dla których dokumentacje techniczne powstały w ramach projektu OFAL. Udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych dał szanse mieszkańcom obszaru funkcjonalnego zapoznania się z koncepcją i możliwość wniesienia własnych spostrzeżeń dotyczących planowanych inwestycji. Znacząco też pogłębiono wzajemne zaufanie partnerów OFAL, a dotychczasowa współpraca z wszystkimi Partnerami znacznie się umocniła. Aby idea współpracy była kontynuowana i istniała szansa na wdrożenie wypracowanych celów strategicznych i poszczególnych zadań, konieczne jest kontynuowanie cyklicznych spotkań szefów JST tworzących Partnerstwo."

Łukasz Borowiak, Prezydent Miasta Leszno

Konferencja inaugurująca project

Warsztaty dla Partnerów projektu zaangażowanych w proces tworzenia Planu rozwoju instytucjonalnego partnerstwa

Okres realizacji projektu:  31.01.2014 - 30.04.2017 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 31.01.2014

Wartość projektu: 2 654 120 zł

Lider projektu: Miasto Leszno

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Lesznie, Gmina Krzemieniewo, Gmina Lipno, Gmina Osieczna, Gmina Rydzyna, Gmina Święciechowa, Gmina Wijewo, Gmina Włoszakowice, Gmina Przemęt, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Leszczyńskie Centrum Biznesu, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, Organizacja Turystyczna Leszno – Region. 

Strona projektu: www.ofal.leszno.pl  

Cel projektu: poprawa sytuacji gospodarczej na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej poprzez zapewnienie zdolności  Partnerstwa do realizacji zintegrowanych przedsięwzięć, związanych z ożywieniem gospodarczym obszaru funkcjonalnego.

Rezultaty Projektu: Na podstawie opracowanych dokumentów strategicznych dokonano wyboru kilku ważnych inwestycji, uznanych za kluczowe dla rozwoju obszaru, dla których opracowana została dokumentacja techniczna. Powstał komplet dokumentacji składający się z 16 odrębnych projektów. Dokumenty te dotyczą inwestycji realizowanych w gminach Partnerów oraz u Lidera i mają znaczenie dla całego rozwoju obszaru funkcjonalnego. Obejmują swym zakresem budowę i przebudowę dróg powiatowych, ciągów pieszo-rowerowych mających na celu poprawę spójności komunikacyjnej, a także rewitalizację Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku ratusza, która przyczyni się do znacznego uatrakcyjnienia tego ponadmiejskiego placu. Realizacja inwestycji przez poszczególnych Partnerów przyczyni się do poprawy sytuacji w całym regionie. W wyniku opracowanej dokumentacji Lider zrealizował inwestycje związane z przebudową ulic w mieście Lesznie. Obecnie realizowane są inwestycje obejmujące przebudowę drogi krajowej nr 12 oraz budowę nowej drogi łączącej S5 z wiaduktem drogowym.  Partnerzy natomiast realizują inwestycje budowy ciągów pieszo-rowerowych, na które otrzymali dofinansowanie ze środków unijnych.

Przyszłość Partnerstwa: Współpraca w ramach partnerstwa będzie kontynuowana. Będą odbywały się spotkania wójtów, burmistrzów, starosty i prezydenta. Da to szansę na stałe podsycanie i zacieśnianie współpracy w wypracowanych obszarach (rozwój gospodarczy, komunikacja oraz rewitalizacja), a także w innych dziedzinach, niezwykle istotnych dla rozwoju subregionu (np. kultura, oświata, wspólne świadczenie usług, ochrona środowiska, itd.). Samorządy – partnerzy  widzą konieczność  współpracy i podejmowania ważnych decyzji z uwzględnieniem szerszego kontekstu funkcjonowania danej jednostki administracyjnej. Ważne jest dla partnerów, aby osiągać efekt synergii, komplementarności i kompleksowości dla podejmowanych działań. Dotychczasowa współpraca pokazała, że takie działanie jest korzystne i przynosi lepsze efekty dla całego regionu i jego mieszkańców.

 

Projekt pn.: Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo – Hutniczy Bolesław

"Dzięki realizacji projektu mieszkańcy obszaru nim objętego zwiększyli swoją świadomość odnośnie zaopatrzenia swych gospodarstw w wodę po zaprzestaniu działalności kopalni. Partnerzy zyskali narzędzia, dzięki którym proces wdrażania koniecznych zmian będzie efektywniejszy."

Michał Latos - Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta i Gminy Olkusz

Konferencja otwierająca projekt

Konferencja prasowa (23.10.2014)

Okres realizacji projektu:  04.02.2014 - 30.04.2017 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 04.02.2014

Wartość projektu: 2 543 980 zł

Lider projektu:  Gmina Olkusz

Partnerzy: Miasto Bukowo, Gmina Klucze, Gmina Bolesław, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy”.

Strona projektu: www.olkuszwoda.pl  

Cel projektu: rozwiązanie kluczowych problemów związanych z likwidacją  górnictwa rud cynku  i ołowiu w rejonie olkuskim -  zaopatrzenia w wodę pitną oraz wystąpienia ewentualnych podtopień na terenie gmin: Olkusz, Klucze, Bolesław oraz Miasta Bukowno.

Rezultaty Projektu: Celem projektu było rozwiązanie problemów związanych z likwidacją działalności górniczej. Dzięki jego realizacji  Gminy wypracowały analizę skutków restrukturyzacji, strategię działania w zakresie społecznym (bezrobocie), plany działań wobec ewentualnych podtopień oraz dokumentacje projektowo - kosztorysową dotyczącą alternatywnego zaopatrzenia w wodę. Dzięki wypracowaniu dokumentu „Analiza społecznych skutków restrukturyzacji kopalni z określeniem katalogu środków zaradczych”  poszczególni partnerzy w ramach swoich polityk gminnych zyskali  możliwość wprowadzenia instrumentów łagodzenia i przeciwdziałania negatywnym  skutkom wystąpienia niekorzystnych zjawisk. Zbudowano zintegrowany plan działań instytucji samorządowych i społecznych w celu zapewnienia efektywnej pomocy.Opracowanie pod nazwą „Strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego zajmowanego przez gminy w ramach partnerstwa, która określi plan działań wobec ewentualnych podtopień w strefie oddziaływania działalności górniczej likwidowanej kopalni” miało na celu zdefiniowanie rozwiązania problemu  związanego z likwidacją części ZGH „Bolesław” S.A. takiego jak wystąpienie podtopień poprzez określenie zasięgu wpływu, skutków, strategii działania w strefie oddziaływania usług publicznych świadczonych przez wszystkie podmioty bez względu na przyjętą formę organizacji.

Przyszłość Partnerstwa: Dzięki realizacji projektu mieszkańcy obszaru nim objętego zwiększyli swoją świadomość odnośnie zaopatrzenia swych gospodarstw w wodę po zaprzestaniu działalności kopalni. Partnerzy zyskali narzędzia, dzięki którym proces wdrażania koniecznych zmian będzie efektywniejszy.

 

Projekt pn.: NORDA – Północny Biegun Wzrostu

"Jako lider, a zarazem największy spośród Partnerów projektu NORDA - Północny Biegun Wzrostu, jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów jego realizacji. Myślę, że mogę powiedzieć to również w imieniu wszystkich Partnerów. Cieszymy się nie tylko z osiągnięcia zaplanowanych rezultatów, tj. opracowanych i przyjętych do realizacji dokumentów strategicznych i operacyjnych, utworzonych narzędzi, ułatwiających spójne prezentowanie ofert inwestycyjnych i pozyskiwanie inwestorów, jak również podejmowanie wspólnych, efektywnych działań w zakresie promocji regionu nadmorskiego. Nie bez znaczenia jest także wyzwolenie i utrwalenie wśród osób w poszczególnych gminach, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio zaangażowanych w realizację projektu, potrzeby współpracy i poczucia wspólnoty. Wspólnoty interesów i przekonania, iż szeroko rozumiana współpraca na wielu polach funkcjonowania samorządów daje efekt dużo lepszy, niż partykularne działania podejmowane przez poszczególne JST. Będziemy nadal poszukiwać możliwości rozszerzania wachlarza wspólnie podejmowanych działań i rozwiązywania problemów, dotyczących zarówno wszystkich partnerów, jak i wybranych grup podmiotów, współpracujących w ramach Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA."

Katarzyna Gruszecka-Spychała - Wiceprezydent Miasta Gdyni

Spotkanie przedstawicieli Partnerów z wykonawcą dokumentów strategicznych i operacyjnych

Konferencja zamykająca project

Okres realizacji projektu: 05.02.2014 - 30.04.2017 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 05.02.2014

Wartość projektu: 2 587 060 zł

Lider projektu:  Gmina Miasta Gdyni

Partnerzy: Gmina Cewice, Gmina Choczewo, Gmina Miasta Helu, Gmina Miasta Jastarni, Gmina Kosakowo, Gmina Krokowa, Gmina Liniewo, Gmina Luzino, Gmina Miasta Lęborka, Powiat Lęborski, Gmina Miasta Łeby, Gmina Łęczyce, Gmina Miasta Pucka, Gmina Puck, Gmina Miasta Redy, Gmina Miasta Rumi, Gmina Szemud, Gmina  Miasta Wejherowa, Gmina Wejherowo, Gmina Miasta Władysławowa, Akademia Morska w Gdyni, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Liga Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Gmina Gniewino (w charakterze obserwatora).

Strona projektu: www.projekt.nordaforum.pl  

Cel projektu: wypracowanie mechanizmu efektywnej współpracy pomiędzy Partnerami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacjami przedsiębiorców w celu podejmowania dalszych wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru i rozwiązywania istotnych problemów, dla osiągnięcia większej spójności społecznej i gospodarczej  subregionalnej i lokalnej.

Rezultaty Projektu:  Dzięki realizacji Projektu NORDA - Północny Biegun Wzrostu udało się zrealizować szereg działań służących zacieśnianiu współpracy, zarówno pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak i pomiędzy przedstawicielami samorządów, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacjami przedsiębiorców, w tym m.in.: opracowano: Strategię Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050; Programy Operacyjne w zakresie: rozwoju gospodarczego, rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz Promocji dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050; Strategię Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050; Programy Operacyjne w zakresie rozwoju gospodarczego, rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz rozwoju transportu dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050, Strategię marki i plan komunikacji marketingowej Nadmorskiego Obszaru Usługowego NORDA, Memorandum NORDA. Opracowano koncepcję wielobranżową wraz ze studium wykonalności oraz analizą środowiskową dla budowy drogi łączącej port morski w Gdyni z siecią dróg krajowych. Utworzono także bazy ofert inwestycyjnych dotyczących gruntów i nieruchomości z obszarów funkcjonalnych: Dolina Logistyczna oraz Nadmorski Obszar Usługowy NORDA.

Przyszłość Partnerstwa: Forum NORDA nie jest stowarzyszeniem ani związkiem gmin - tworzy je grupa ludzi, którzy uważają, że wspólny wysiłek daje czasami lepsze efekty niż jednostkowe działania i którym leży na sercu pomyślny rozwój ich gmin oraz starostw. Nie zakłada się jednak obecnie formalizowania podjętej w ramach Forum NORDA współpracy, uznając zrealizowane przedsięwzięcia oraz bogate doświadczenie zdobyte dzięki dotychczasowemu współdziałaniu za potwierdzenie tezy, iż najważniejszym czynnikiem, od którego zależy powodzenie w realizacji określonego zadania jest chęć współpracy wszystkich zaangażowanych stron, a przede wszystkim konstruktywne działania poszczególnych osób.

 

Projekt pn.: Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno - kosztorysowej

"Realizacja tak dużego projektu partnerskiego pokazała, że poprzez współpracę i systemowe działania mamy znaczenie więcej do zaoferowania niż wiele innych regionów, szczególnie w obszarze atrakcyjności turystycznej czy gospodarczej. Podjęcie projektu w pełni uświadomiło nam to, że tworzymy jeden spójny obszar, powiązany funkcjonalnie, mamy wspólne problemy i możemy je rozwiązać poprzez wspólne działania. Naszych mieszkańców czy przedsiębiorców nie obowiązują granice administracyjne gmin, oni oczekują od władz samorządowych rozwiązań skutecznych i trwałych, poprawiających jakość życia, funkcjonowania i perspektywy rozwoju. Podejmowane działania mają być też wyraźnym sygnałem do naszych mieszkańców, szczególnie do młodych ludzi, którzy często decydują się na wyjazd do innych ośrodków czy za granicę, aby wiązali swoją przyszłość z tym regionem, aby tu zostali. W dalszej perspektywie tylko poprzez wspólne działania możemy doprowadzić do trwałego rozwoju subregionu, do poprawy poziomu usług publicznych, jakości życia mieszkańców i funkcjonowania przedsiębiorców. Naturalną sprawą jest, że w trakcie pracy pojawiały się różnice zdań i interesów. Dlatego kluczową wartością były, są i będą regularne spotkania członków Partnerstwa, bez których nie ma możliwości wypracowania wspólnych kierunków działań i sprostania pojawiającym się wyzwaniom."

Michał Majewski, Burmistrz Kościerzyny

Konferencja inaugurująca projekt

Szkolenie dla Partnerów Projektu

Okres realizacji projektu:  30.01.2014 - 30.04.2017 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 31.01.2014

Wartość projektu: 2 692 996 zł

Lider projektu:  Gmina Miejska Kościerzyna

Partnerzy: Powiat Kościerski, Gmina Kościerzyna, Gmina Dziemiany, Gmina Karsin, Gmina Stara Kiszewa, Gmina Lipusz, Gmina Liniewo, Gmina Nowa Karczma, Kaszubski Instytut Rozwoju, Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub”, Stowarzyszenie Przedsiębiorcy Kościerzyna, Pracodawcy Pomorza Oddział Gdańsk, Pracodawcy Pomorza Oddział Kościerzyna, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych.  

Strona projektu: www.koscierzyna.gda.pl  

Cel projektu: ożywienie społeczno-gospodarcze na obszarze funkcjonalnym w tym zwłaszcza na rynku pracy i poprawa dochodowości mieszkańców.

Rezultaty Projektu: W celu rozwiązania priorytetowego problemu występującego na obszarze Partnerstwa: przedsiębiorczość w powiązaniu z efektywnością energetyczną i wykorzystaniem OZE, w Projekcie przeprowadzono działania obejmujące opracowanie niezbędnej dokumentacji strategicznej i operacyjnej, studiów wykonalności, dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla docelowo planowanych do utworzenia Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej połączonych systemem komunikacji i wspartych dostosowaną do rynku pracy edukacją ponadgimnazjalną. Działania objęły też opracowanie Planu Rozwoju Instytucjonalnego Partnerstwa i Planu Komunikacji i Konsultacji Społecznych wzmacniający Partnerstwo. W oparciu o tą dokumentację Partnerstwo podejmie działania zmierzające do utworzenia Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej o profilu usługowo-przemysłowym wspartych dostosowaniem systemu kształcenia oraz systemem połączeń komunikacyjnych. Zadaniem stref będzie rozwój społeczno-gospodarczy Obszaru Funkcjonalnego przy pełnym wykorzystaniu jego potencjału środowiskowego, pobudzenie przedsiębiorczości, w tym działalności innowacyjnej, również w zakresie wykorzystania OZE, a także aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców. Kluczowym elementem projektu było opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla 7 planowanych do utworzenia na terenie KOF Stref Aktywności Gospodarczej. Strefy będą zlokalizowane w: Kościerzynie, Kłobuczynie, Grzybowie, Nowej Karczmie, Lubaniu, Liniewskich Górach, a także w obszarze Jezior Wdzydzkich – 5 podstref o charakterze turystycznym na terenie Gmin: Dziemiany, Karsin, Stara Kiszewa, Lipusz i Kościerzyna. W ramach projektu opracowano również dokumentację techniczną dotyczącą połączeń komunikacyjnych do stref gospodarczych oraz systemu ścieżek rowerowych łączących strefy turystyczne w obszarze Jezior Wdzydzkich. Opracowano też dokumentację projektową w zakresie dostosowania profili szkolnictwa ponadgimnazjalnego do potrzeb rynku pracy. W celu wsparcia lokalnej branży turystycznej oraz promocji KOF został wdrożony system informatycznego wsparcia biznesu i obsługi turystycznej z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Wypracowane dokumenty staną się podstawą do podjęcia projektów inwestycyjnych wspierających rozwój KOF i aplikowania o środki zewnętrzne.

Przyszłość Partnerstwa: Zawiązanie Partnerstwa KOF to przełomowy moment dla dotychczasowej współpracy samorządów powiatu kościerskiego, które nigdy przedtem nie podejmowały wspólnych działań w tak szerokim gronie i w takim zakresie. Realizacja projektu wpłynęła na rozwój współpracy pomiędzy samorządami powiatu kościerskiego oraz partnerami społecznymi. Po zakończeniu projektu członkowie partnerstwa nadal regularnie ze sobą współpracują, realizując zróżnicowane zadania, w które angażują się poszczególni zainteresowani partnerzy. Dalsze działania Partnerstwa dotyczą obszarów aktywizacji gospodarczej oraz wspólnego rozwoju potencjału turystycznego. Rozwój gospodarczy w oparciu o wykorzystanie potencjału OZE musi uwzględniać posiadane walory turystyczne oraz obszary rolnicze – stąd głównym kierunkiem działań jest rozwój stref aktywności gospodarczej wraz z poprawą infrastruktury komunikacyjnej.  Współpraca organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz jednostek oświaty pozwoli dostosować ofertę kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, uwzględniając istniejące kierunki rozwoju gospodarczego w rejonie. Trwają prace zespołu roboczego nad rozwojem koncepcji uzyskania statusu uzdrowiska bądź obszaru uzdrowiskowego dla tego terenu. Podjęcie tego zadania, już poza projektem EOG, było możliwe, ponieważ partnerzy wypracowali metody współpracy i nabrali niezbędnego zaufania.  Obszarem dalszych działań jest wdrożenie i wykorzystanie zintegrowanego Systemu Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej oraz Wirtualnego Spaceru po KOF. Stanowi on jeden z filarów rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych we współpracy z LOT Serce Kaszub, pozwalających na dalszy rozwój oferty lokalnych przedsiębiorców. Zbieżnym obszarem przyszłej współpracy jest wspólna promocja tworzonych stref gospodarczych i całego KOF (turystyka, wspólne produkty turystyczne, kalendarz imprez).Uzgodniono, iż  w zakresie turystyki i promocji kontynuacją działań projektowych będzie się zajmowała Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub”, a w obszarze Przedsiębiorczości - Kaszubski Instytut Rozwoju. Oba podmioty są partnerami społecznymi Kościerskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Obie instytucje przyjęły stosowne uchwały w tym zakresie.

 

Projekt pn.: Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny

"Współpraca międzysamorządowa jest niezbędna w celu podniesienia jakości usług publicznych. Dzięki niej jesteśmy w stanie rozwijać nasze gminy i poprawiać jakość życia naszych mieszkańców."

Czesław Najmowicz, Burmistrz Miasta Ostróda, Lider Projektu

Konferencja inaugurująca projekt

Wizyta studyjna Przasnysz

Okres realizacji projektu:  04.02.2014 - 30.04.2017 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 04.02.2014

Wartość projektu: 2 638 590 zł

Lider projektu: Gmina Miejska Ostróda

Partnerzy: Gmina Miejska  Iława; Gmina Ostróda, Gmina Iława, Gmina Morąg, Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki; Partnerzy Wspierający: Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Elblągu; Iławska Izba Gospodarcza, Cech Przedsiębiorców i Pracodawców z siedzibą w Ostródzie, Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego, Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego, Związek Stowarzyszeń ”Kraina Drwęcy i Pasłęki".

Strona projektu: www.ilawa.pl  

Cel projektu: gminy należące do proponowanego obszaru funkcjonalnego, dostrzegając jego problemy (wysoki poziom bezrobocia, ujemne saldo migracji, odpływ wysoko wykształconej kadry oraz marginalizacja gospodarcza regionu) pragną podjąć wspólne i skoncentrowane działania zmierzające do ich wyeliminowania oraz zminimalizowania ich niekorzystnych efektów.

Rezultaty Projektu: Jednym z celów realizacji projektu było osiągniecie większej spójności społecznej i gospodarczej jednostek terytorialnych tworzących Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jst, NGO i przedsiębiorcami, w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących obszaru i rozwiązywania istotnych dla niego problemów.  Zostało zawiązane Partnerstwo pomiędzy Gminą Miejską Ostróda, Gminą Miejską Iława, Gminą Morąg, Gminą Miłomłyn, Gminą Ostróda, Gminą Iława, Powiatem Ostródzkim i organizacjami pozarządowymi oraz opracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025, przewidującą szereg zintegrowanych działań zmierzających do rozwiązania problemów zidentyfikowanych w diagnozie obszaru funkcjonalnego.W ramach projektu osiągnięto wszystkie zakładane produkty i rezultaty oraz opracowano dokumenty strategiczne. W wyniku realizacji projektu opracowano łącznie 24 dokumentacje projektowe, planistyczne, mające wspierać rozwój społeczno-gospodarczy obszaru. Dokumentacje projektowe dotyczyły uzbrojenia terenów inwestycyjnych, modernizacji dróg powiatowych oraz budowy ścieżek rowerowych. Część z opracowanych projektów jest już realizowana. Dokumentacja pomaga również w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich.

Przyszłość Partnerstwa: Realizacja projektu bezpośrednio przyczyniła się do zawiązania współpracy w partnerstwie. Rozważane jest poszerzenie obszaru funkcjonalnego o nowe samorządy. Podejmowane są działania w celu realizacji wspólnych projektów, organizacji szkoleń i współdziałania przy opracowywaniu dokumentacji projektowych z uwzględnieniem zamierzeń partnerów.

 

 

Projekt pn.: Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji 

"Działanie dla dobra mieszkańców niejednokrotnie wymaga wyjścia poza granice własnej gminy. Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna przeszły w ciągu ostatnich lat od etapu „dobrego sąsiedztwa” do „dobrego partnerstwa”, w którym współpracujemy, planując łączące nas drogi i ścieżki rowerowe, tworząc plan komunikacyjny dla naszego regionu, opracowując kompleksowe rozwiązywanie problemów wodno-melioracyjnych i tworząc strategie społeczne. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów jest wspólną przestrzenią, którą dziś wypełniamy nową jakością i gdzie dostrzegamy perspektywy dalszych działań w przyszłości."

Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Gminy Brwinów

 

"Milanówek, Brwinów i Podkowa Leśna to małe podwarszawskie miasteczka, w których chce się mieszkać, odpoczywać i rozwijać. Wszystkie trzy miasta wiele łączy, ale mamy też podobne problemy. Patrząc z perspektywy czasu – połączenie sił w realizacji zamierzonych celów to był dobry krok. Nasze partnerstwo to wzajemna wymiana doświadczeń i wsparcie doradcze. Zacieśniła się także relacja pomiędzy miastami. Nasi mieszkańcy korzystają ze wspólnych ofert kulturalnych i chętnie odwiedzają się wzajemnie."

Wiesława Kwiatkowska, Burmistrz Miasta Milanówka

 

"Żadna gmina nie jest w stanie egzystować jedynie w swoich granicach administracyjnych, nie da się wszystkiego zrobić samemu. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów pomogło nam wszystkim zrozumieć nasze wady i zalety. Porozumienie przez nas zawiązane uświadomiło nam nasze różnice, które mogą dzielić, ale te same różnice nie przeszkodziły w połączeniu siły we wspólnym działaniu. Projekty, które wspólnie zrealizujemy, kiedyś się zakończą, jednak mechanizm współpracy pozostanie na długie lata."

Artur Tusiński, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

 

"Nadszedł czas, w którym gminę sąsiada postrzegamy jako partnera dla wspólnych działań poprawiających jakość życia całej społeczności obszaru a nie jako konkurenta do środków finansowych np. unijnych. Podstawą dobrego partnerstwa jest pełne zaufanie partnerów i wzajemne dzielenie się doświadczeniami w rozwiązywaniu spraw na swoim terenie. Spójność społeczna to warunek wzrostu gospodarczego, w którym wszyscy mieszkańcy uczestniczą i z którego wszyscy korzystają."

Tadeusz Marczyk, Kierownik Projektu

Wspólna sesja Rad Miejskich 3 gmin partnerskich

Wydarzenie zamykające Projekt

Okres realizacji projektu:  19.03.2015  -  30.04.2017

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 19.03.2015

Wartość projektu: 2 485 383 zł

Lider projektu: Gmina Brwinów

Partnerzy: Miasto Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Powiat Pruszkowski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim, Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie, Centrum Doradztwa Rolniczego, Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna oraz Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej,  powiatowy SPSSZ w Grodzisku Mazowieckim, powiatowy SPZZOZ w Pruszkowie, wojewódzki Szpital Kolejowy w Pruszkowie, KPP w Pruszkowie, KP PSP w Grodzisku Mazowieckim, KP PSP w Pruszkowie, SM w Brwinowie, SM w Milanówku, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE", Muzeum w Stawisku oraz 3 gminne ośrodki kultury i 3 gminne biblioteki, 3 ośrodki pomocy społecznej, organizator publicznego kolejowego transportu pasażerskiego WKD Sp. z o.o., 2 parafie oraz 20 organizacji pozarządowych. 

Strona projektu: http://www.trojmiasto-ogrodow.eu/index.php?lang=pl 

Cel projektu: podwyższenie jakości życia mieszkańców oraz budowa mechanizmów Partnerstwa w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów, wykraczających poza obszar pojedynczej gminy. 

Rezultaty Projektu:  Efektem wspólnych prac jest opracowanie i przyjęcie przez Rady Miejskie trzech gmin spójnych dokumentów strategicznych i operacyjnych (sektorowych) dla obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, zaopiniowanych pozytywnie przez ekspertów. Są to:

- Wspólne Ramy Strategicznego Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego PTO;

- Koncepcja programowo-przestrzenna całościowego uregulowania i ochrony stosunków wodnych na terenie gmin PTO (tzw. Strategia wodna PTO);

-Studium komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze PTO (tzw. Strategia komunikacyjna PTO);

-Strategia rozwoju terenów zieleni na obszarze PTO wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń (tzw. Strategia zieleni PTO);

-Zintegrowana strategia rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego PTO (tzw. Strategia społeczna PTO);

-Plan marketingu społecznego adresowany do mieszkańców PTO mający na celu w szczególności zwiększenie: identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa oraz wdrożenie pilotażowych działań.

W każdym z tych obszarów zostały określone szczegółowe kierunki, priorytety strategiczne oraz wymienione zostały kluczowe projekty do realizacji w perspektywie 7–10 lat. Wybrano listę konkretnych działań wdrożeniowych, przygotowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe i uzyskano pozwolenia na budowę przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu, m.in. budowy szkoły z oddziałami przedszkolnymi w Parzniewie, budowy cmentarza komunalnego w Żółwinie, budowy dróg na terenie Parzniewa przemysłowego oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową odwodnienia zlewni lokalnej rzeki wraz z retencją wód opadowych. Opracowano projekty dróg oraz ścieżek rowerowych łączących centra gmin i tereny wiejskie. Przygotowana w ramach Projektu dokumentacja już w tej chwili jest wykorzystywana do występowania o środki zewnętrzne.

Przyszłość Partnerstwa: Na posiedzeniach Partnerów Projektu, które zwoływane były co najmniej raz na kwartał, na bieżąco omawiane były osiągnięcia Projektu oraz dopracowywane były rozwiązania dotyczące bieżącej współpracy pomiędzy Partnerami. Warto również wspomnieć, iż zawiązane w ramach Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów partnerstwo zostało docenione przez Związek Miast Polskich na konferencji w grudniu 2015 r., podczas której partnerstwo PTO zostało wyróżnione w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2015 – Razem dla Rozwoju”.Wspólna praca nad tymi dokumentami strategicznymi pogłębiona przekrojowymi badaniami społecznymi obszaru PTO i Zogniskowanymi Wywiadami Grupowymi (FGI - focus group interview) przyczyniły się w istotny sposób do budowy zaufania między liderami gmin, pracownikami merytorycznymi oraz radnymi gmin, którzy spotykali się na wspólnych sesjach. Podjęta współpraca w konsekwencji zaowocowała utworzeniem Stowarzyszenia Gmin Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów, które ma ułatwić realizację wspólnych celów w przyszłości. Instytucjonalizacja współpracy pozwoli na podniesienie trwałości współpracy oraz na systemowe wparcie pozyskiwania środków zewnętrznych. Już nie tylko każda z gmin z osobna, lecz także nowe Stowarzyszenie będzie mogło starać się o kolejne dotacje.

 

 

Projekt pn.: J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy jst 

"Liderzy nowoczesnego zarządzania samorządem lokalnym, stawiając perspektywiczne cele rozwoju swoich jednostek, widzą potrzebę wyjścia poza swój obszar, stawiając na współpracę  między samorządową i regionalną, zarówno w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych jak i społecznych. Nie może się to odbywać bez spójnego dokumentu o charakterze strategicznym. Posiadając opracowany taki kompleks dokumentów jakim jest Jednolita Strategia Terytorialna, wyrażającym aspiracje samorządów powiatu mikołowskiego, to jest władz lokalnych oraz wiodących grup społecznych, zawodowych, politycznych, wiekowych i innych oraz wskazującym kierunki działania obecnym i przyszłym organom i radom, można przystąpić do osiągania celów przyszłości, do których dąży wspólnota samorządowa, a dzięki którym dokona się transformacji sytuacji obecnej na projektowaną. Zakładamy, że na przestrzeni kolejnych lat posiadana dokumentacja jako spisany długofalowy plan samorządów będzie stanowić napęd rozwojowy obszaru funkcjonalnego i podstawę społecznej akceptacji dla osiąganych rezultatów."

Marek Popek,  Sekretarz Powiatu

Projekt drogowy   - ul. Zwycięstwa, OrnontowiceMłodzieżowe Centrum Kariery – Targi Pracy

Okres realizacji projektu:  29.06.2015 - 30.04.2017 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 29.06.2015

Wartość projektu: 1 705 163 zł

Lider projektu: Powiat Mikołowski

Partnerzy: Miasto Mikołów, Miasto Łaziska Górne, Miasto Orzesze, Gmina Wyry, Gmina Ornontowice 

Strona projektu: http://jst.mikolowski.pl/ 

Cel projektu: zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej powiatu mikołowskiego poprzez wypracowanie mechanizmów współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w powiecie mikołowskim. 

Rezultaty Projektu: Wspólna praca Partnerów oraz wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz gospodarczych, a także przedstawicieli społeczności lokalnych, w tym liderów lokalnych oraz ekspertów zewnętrznych pozwoliła na sformułowanie następujących dokumentów: Zintegrowanej Strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego na lata 2014-2020, Podstrategii kształtowania przestrzeni publicznej, Podstrategii informatyzacji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego, Podstrategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, Podstrategii rozwiązywania problemów demograficznych, Podstrategii ds. lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia i mobilności  pracowników, Podstrategii - Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania    zasobów, Podstrategii - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów     przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, Podstrategii - Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej, Podstrategii – Promocja obszaru funkcjonalnego oraz przygotowanie dokumentacji dla inwestycji kluczowej.Wykorzystanie osiągniętych dotychczas rezultatów, produktów i realizacja założonych celów możliwe będą w dwojaki sposób. Zarówno każdy z partnerów będzie mógł indywidualnie wykorzystać w swoich planach przedsięwzięć i realizowanych działaniach rezultaty wypracowane w dokumentach  strategicznych. Równocześnie zostało wytypowanych cały szereg niezbędnych przedsięwzięć rozłożonych w czasie, do realizacji w partnerstwie i przy wykorzystaniu wypracowanych w  projekcie konkretnych rozwiązań i efektywnych mechanizmów współdziałania, w oparciu o powołane do tych celów interdyscyplinarnych zespołach koordynacyjnych. Zespoły składające się z przedstawicieli poszczególnych samorządów będą koordynować  działania wskazane  w obszarach przyjętych w dokumentach strategicznych.

Przyszłość Partnerstwa: Począwszy od 1999 r. partnerstwo gmin tworzących powiat mikołowski i sam powiat prowadzą wzorowo partnerstwo samorządów i realizują wspólnie wiele celów. Przystąpienie do projektu Jednolita Strategia Terytorialna  stanowiło naturalną reakcję i akceptację realizacji tego przedsięwzięcia przez wszystkie  6 jednostek samorządowych. Dziś już znamy jakie są nasze priorytety rozwoju obszaru funkcjonalnego i jaka jawi się nam „specjalizacja” naszego powiatu. Wspólnota interesów i przekonanie, iż szeroko rozumiana współpraca na wielu polach funkcjonowania samorządów daje dużo lepsze efekty niż partykularne działania podejmowane przez poszczególne samorządy, daje podstawę do pozytywnego patrzenia w przyszłość, głównie pod kątem zrównoważonego rozwoju powiatu w dającej się przewidzieć perspektywie.

 

%MCEPASTEBIN%