Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Podręcznik Beneficjenta Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Dokument zawiera opis zasad wdrażania projektów realizowanych w ramach programu regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii finansowo-rozliczeniowych, sprawozdawczo-kontrolnych oraz zamówień publicznych. 

Podręcznik Beneficjenta  (PDF 717 KB) 

Wytyczne w sprawie partnerstwa i wzór umowy partnerstwa

Dla projektów realizowanych w partnerstwie umowa partnerstwa podpisana przez strony jest przedkładana Operatorowi Programu najpóźniej przed podpisaniem umowy w sprawie projektu. Na etapie składania wniosku aplikacyjnego wymaga się załączenia listu intencyjnego (listów intencyjnych) oraz wzoru umowy partnerskiej (przykładowy wzór do wykorzystania znajduje się poniżej).

Poza elementami wskazanymi w "Wytycznych w sprawie partnerstw", umowa partnerska powinna zawierać dodatkowo informacje o:

  • zakresie odpowiedzialności każdego z partnerów w ramach projektu, w tym o umocowaniu właściwego partnera do reprezentowania pozostałych partnerów;
  • zasadach korzystania z przedmiotów uzyskanych w ramach projektu i własności praw autorskich i innych praw do utworów powstających przy realizacji projektu;
  • terminach wykonywania zadań objętych partnerstwem i przekazywania środków na ich realizację oraz o sposobie raportowania realizacji działań i wydatkowania tych środków;
  • wydatkowaniu środków zgodnie z właściwymi przepisami i procedurami, w szczególności w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad efektywności i konkurencyjności;
  • obowiązku zwrotu środków przekazanych partnerowi w sytuacji wskazanej w umowie w sprawie projektu lub wykorzystanych niezgodnie z przepisami prawa lub umową. 

Wzór umowy partnerstwa (RTF 279 KB)

Wytyczne w sprawie partnerstw (PDF 94 KB)

Wytyczne Operatora Programu dla Funduszu Współpracy Dwustronnej 

Wnioskodawcy składający wnioski o dofinansowanie projektów w otwartym naborze (XII 2012/I 2013) w ramach Programu będą mogli ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na poszukiwania partnerów dla projektów partnerskich, wypełniając odpowiednią zakładkę wniosku o dofinansowanie. 

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym dokumencie: 

Fundusz Współpracy Dwustronnej  (PDF 53 KB) 

Umowa podpisana w Oslo 17 kwietnia 2012 r. w sprawie realizacji programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Propozycja programowa   (PDF 369 KB)